39/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. března 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. února 2015 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 283/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

39

 

ZÁKON

ze dne 10. února 2015,

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

 

Čl. I

 

        Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:

 

„g)   navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a), které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU