259/2014 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. listopadu 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. října 2014 Nabývá účinnosti: 4. prosince 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

259

ZÁKON
ze dne 22. října 2014
o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PREKURZORY VÝBUŠNIN

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1), který stanoví podmínky pro uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání (dále jen „nařízení“), práva a povinnosti při zpřístupnění a dovozu prekurzorů výbušnin (dále jen „zpřístupnění“), při jejich držení, používání, a dále při jejich povolování2), registraci3) a oznamování4).

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na látky a předměty uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení.

 

§ 2

 

Zpřístupnění, držení a používání prekurzorů
výbušnin podléhajících omezení

 

        (1)  Prekurzory výbušnin podléhající omezení mohou být osobám z řad široké veřejnosti5) zpřístupněny, a mohou být jimi drženy nebo používány, pouze na základě

 

a)   povolení podle čl. 4 odst. 2 a čl. 7 nařízení, nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PREKURZORY VÝBUŠNIN
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zpřístupnění, držení a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení
§ 3 - Žádost o povolení
§ 4 - Rozhodnutí o povolení
§ 5 - Zánik platnosti a odejmutí povolení
§ 6 - Povinnosti hospodářských subjektů a osob z řad široké veřejnosti
§ 7 - Neoznačené výrobky
§ 8 - Evidence registrovaných transakcí
§ 9 - Kontaktní místo a evidence informací o prekurzorech výbušnin
§ 10 - Výkon státní správy
§ 11 - Přestupky
§ 12 - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 13 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 14 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 16  
Zavřít
MENU