250/2014 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. listopadu 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. října 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 123/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

250

ZÁKON
ze dne 23. října 2014
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 

Čl. I

 

        Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna atomového zákona
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna plemenářského zákona
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna energetického zákona
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o válečných veteránech
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna správního řádu
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna školského zákona
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. LV  
Čl. LVI - Přechodné ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Úřadu práce České republiky
Čl. LX  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o civilním letectví
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXVI  
Zavřít
MENU