234/2014 Sb.Zákon o státní službě

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. listopadu 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. října 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 196/2024 Sb. s účinností od 1. ledna 2025

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

234

 

ZÁKON
ze dne 1. října 2014

o státní službě

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI

 

§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)   právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu,

b)   organizační věci státní služby (dále jen „služba“),

c)   služební vztahy státních zaměstnanců,

d)   odměňování státních zaměstnanců a

e)   řízení ve věcech služebního poměru.

 

        (2)  Tento zákon dále upravuje organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu.

 

§ 2

 

        (1)  Tento zákon se nevztahuje na

 

a)   člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády,

b)   vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) a zaměstnance, který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,

c)   náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 3 - Správní úřad
§ 4 - Služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad
§ 5 - Služba a obory služby
§ 6 - Státní zaměstnanec
§ 7 - Služební označení státního zaměstnance
§ 8 - Služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě
§ 9 - Představený
HLAVA III - ORGANIZAČNÍ VĚCI SLUŽBY A SPRÁVA SLUŽEBNÍCH VZTAHŮ
§ 10 - Služební orgán
§ 11 - Služební předpis
§ 12  
§ 13 - Ministerstvo vnitra
§ 14 - Vedoucí služebního úřadu
§ 15 - Státní tajemník
§ 16 - Zvláštní ustanovení o plnění některých úkolů služebního úřadu
HLAVA IV - SYSTEMIZACE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SLUŽEBNÍHO ÚŘADU
§ 17 - Systemizace
§ 18 - Změna systemizace
§ 19 - Organizační struktura služebního úřadu
ČÁST DRUHÁ - SLUŽEBNÍ POMĚR
HLAVA I - SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU A NA DOBU URČITOU
§ 20  
§ 21  
HLAVA II - PŘEDPOKLADY A ODBORNÉ POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU, VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU, ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO, JMENOVÁNÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO, SLUŽEBNÍ SLIB A PŘEKÁŽKY PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU NEBO VÝKONU SLUŽBY
§ 22 - Základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru
§ 23 - Přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo představeného
§ 24 - Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného
§ 31 - Vznik služebního poměru
§ 32 - Služební slib
§ 33 - Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby
§ 34 - Pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru
§ 35 - Úřednická zkouška
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Postup po úspěšném vykonání úřednické zkoušky
HLAVA III - ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE VE SLUŽBĚ S OHLEDEM NA JEHO PŘÍBUZENSKÉ A OBDOBNÉ VZTAHY
§ 43  
HLAVA IV - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 44 - Druhy změn služebního poměru
§ 45 - Služební cesta
§ 46  
§ 47 - Přeložení
§ 48 - Zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby
§ 49 - Zařazení na jiné služební místo
§ 50 - Změna doby trvání služebního poměru
§ 51 - Základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného
§ 52 - Jmenování na služební místo náměstka pro státní službu
§ 53 - Jmenování na služební místo státního tajemníka
§ 54 - Jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu
§ 55 - Jmenování na služební místo náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce
§ 56 - Jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu
§ 57 - Jmenování na služební místo ředitele odboru
§ 58 - Jmenování na služební místo vedoucího oddělení
§ 59  
§ 60 - Odvolání ze služebního místa představeného
§ 61 - Převedení na jiné služební místo
§ 62 - Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů
§ 63 - Zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené
§ 64 - Zařazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci
§ 65 - Zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby
§ 66 - Zastupování
§ 67 - Vyslání k výkonu zahraniční služby a zařazení po jeho ukončení
§ 68 - Zkrácení služební doby
§ 69 - Přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže
§ 70 - Společná ustanovení o změnách služebního poměru
HLAVA V - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 71 - Základní ustanovení
§ 72 - Skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu
§ 73 - Skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance
§ 74 - Skončení služebního poměru ze zákona
§ 75 - Nezákonné skončení služebního poměru
HLAVA VI - Služební posudek a potvrzení o službě
§ 76  
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI A PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY A OCENĚNÍ ZA PŘÍKLADNÝ VÝKON SLUŽBY
§ 77 - Povinnosti státních zaměstnanců
§ 78  
§ 79 - Práva státních zaměstnanců
§ 80 - Omezení některých práv státních zaměstnanců
§ 81  
§ 82  
§ 83 - Zákaz konkurence
§ 84 - Příkaz k výkonu služby
§ 85  
§ 86 - Ocenění za příkladný výkon služby
ČÁST ČTVRTÁ - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST
§ 87 - Služební kázeň
§ 88 - Kárné provinění
§ 89 - Kárné opatření
§ 90 - Zánik kárné odpovědnosti
§ 91 - Výkon kárné pravomoci
§ 92  
§ 93  
§ 94 - Kárné řízení
§ 95  
§ 96  
§ 97 - Zahlazení kárného opatření
ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY
HLAVA I - ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE
§ 98  
HLAVA II - SLUŽEBNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
§ 99 - Služební doba
§ 100 - Pružné rozvržení služební doby
§ 101 - Služební pohotovost
§ 102 - Služba přesčas a služba v noční době
§ 103 - Dovolená a dodatková dovolená
HLAVA III - SLUŽEBNÍ VOLNO
§ 104 - Překážky ve službě na straně státního zaměstnance a služební volno
§ 105  
§ 106 - Překážky ve službě na straně služebního úřadu
HLAVA IV - VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
§ 107 - Prohlubování vzdělání
§ 108 - Služební volno k individuálním studijním účelům
§ 109 - Zvýšení vzdělání
§ 110  
§ 111  
HLAVA V - NÁHRADY VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM SLUŽBY
§ 112  
HLAVA VI - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
§ 113  
HLAVA VII - PODMÍNKY PRO VÝKON SLUŽBY A ZABEZPEČENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE
§ 114 - Podmínky pro výkon služby
§ 115 - Zabezpečení státního zaměstnance
HLAVA VIII - PODMÍNKY PRO SLADĚNÍ RODINNÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ S VÝKONEM SLUŽBY A VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA
§ 116 - Podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby
§ 117 - Výkon služby z jiného místa
§ 118 - Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň
§ 119 - Podmínky výkonu služby těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň-matek
§ 120  
§ 121 - Mateřská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení
ČÁST ŠESTÁ - NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ
§ 122 - Předcházení škodám
§ 123 - Odpovědnost státního zaměstnance za škodu
§ 124 - Odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání
§ 125 - Zvláštní odpovědnost služebního úřadu za škodu
ČÁST SEDMÁ - SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
§ 126 - Základní ustanovení
§ 127  
§ 128 - Plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby
ČÁST OSMÁ - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ VĚCÍ SLUŽBY, ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ
HLAVA I - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ VĚCÍ SLUŽBY
§ 129 - Základní ustanovení
§ 130 - Informování státních zaměstnanců
§ 131 - Projednání se státními zaměstnanci
HLAVA II - ODBOROVÉ ORGANIZACE
§ 132  
§ 133  
HLAVA III - RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143 - Kolektivní dohoda
ČÁST DEVÁTÁ - ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
§ 144 - Obecná ustanovení o platu a odměně za služební pohotovost
§ 145 - Zvláštní ustanovení o platovém tarifu a platových třídách
§ 146 - Zvláštní ustanovení o příplatku za vedení
§ 147 - Zvláštní ustanovení o příplatku za službu přesčas
§ 148 - Zvláštní ustanovení o zvláštním příplatku
§ 149 - Zvláštní ustanovení o osobním příplatku
§ 150 - Zvláštní ustanovení o odměně
§ 151 - Zvláštní ustanovení o odměně za služební pohotovost
§ 152 - Zvláštní ustanovení o platu některých služebních orgánů
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - OSOBNÍ SPIS, SLUŽEBNÍ PRŮKAZ, SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ A STÍŽNOST STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE
§ 153 - Osobní spis
§ 154 - Služební průkaz
§ 155 - Služební hodnocení
§ 156  
§ 157 - Stížnost
§ 158  
HLAVA II - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY
§ 159 - Základní ustanovení
§ 160 - Použití správního řádu
§ 161 - Účastníci řízení a rozhodující orgány
§ 162  
§ 163 - Zvláštní ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci
§ 164 - Zvláštní ustanovení o výběrovém řízení
§ 165 - Zvláštní ustanovení o vydání rozhodnutí
§ 166 - Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení
§ 167 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí
§ 168 - Odvolací řízení
§ 169  
HLAVA III - PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 170  
§ 171  
HLAVA IV - SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST A POSTAVENÍ NÁMĚSTKA ČLENA VLÁDY
§ 172 - Systemizace pracovních míst
§ 173 - Náměstek člena vlády
HLAVA V - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
§ 174  
§ 175  
HLAVA VI - VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 176  
§ 177  
HLAVA VII - POUŽITÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
§ 178  
HLAVA VIII - INFORMAČNÍ SYSTÉMY
§ 179 - Informační systém o platech státních zaměstnanců
§ 180 - Informační systém o státní službě
§ 181  
§ 182  
§ 183  
ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 184 - Systemizace a systemizace pracovních míst
§ 185 - Náměstek pro státní službu
§ 186 - Vedoucí služebního úřadu
§ 187 - Státní tajemník
§ 188 - Představený
§ 189 - Náměstek člena vlády
§ 190 - Služební poměr ostatních dosavadních zaměstnanců
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
§ 196 - Úřednická zkouška
§ 197 - Omezení některých práv státních zaměstnanců
§ 198 - Odměňování
§ 199  
§ 200 - Započtení doby pracovního poměru dosavadních zaměstnanců a jejich nároky
§ 201 - Výjimka z předpokladu vzdělání
§ 202  
§ 203 - Zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě
§ 204 - Služební průkaz
§ 205 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 206  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 207  
Příloha č. 1 - Charakteristika platových tříd státních zaměstnanců
Příloha č. 2 - ROZPĚTÍ PŘÍPLATKŮ ZA VEDENÍ
Zavřít
MENU