181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. srpna 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 226/2022 Sb. s účinností od 6. srpna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

181

ZÁKON
ze dne 23. července 2014
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

        (2)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie6), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie17) a upravuje zajišťování bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na informační nebo komunikační systémy, které nakládají s utajovanými informacemi.

 

Vymezení pojmů

 

§ 2

 

        V tomto zákoně se rozumí

 

a)   kybernetickým prostorem digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy, a službami a sítěmi elektronických komunikací1),

b)   kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy2) v oblasti kybernetické bezpečnosti,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
HLAVA II - SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
§ 4 - Bezpečnostní opatření
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Kybernetická bezpečnostní událost a kybernetický bezpečnostní incident
§ 8 - Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu
§ 9 - Evidence
§ 10  
§ 11 - Opatření
§ 12 - Varování
§ 13 - Reaktivní a ochranné opatření
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Kontaktní údaje
§ 17 - Národní CERT
§ 18 - Provozovatel národního CERT
§ 19 - Veřejnoprávní smlouva
§ 20 - Vládní CERT
HLAVA III - STAV KYBERNETICKÉHO NEBEZPEČÍ
§ 21  
HLAVA IV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 22  
HLAVA V - KONTROLA, NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 23 - Kontrola
§ 24 - Nápravná opatření
§ 25 - Správní delikty
§ 26  
§ 27  
HLAVA VI - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 28 - Zmocňovací ustanovení
§ 29 - Přechodná ustanovení
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Společná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
§ 34  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích
§ 35  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
§ 36  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 37  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 38  
Zavřít
MENU