109/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. června 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 2014 Nabývá účinnosti: 1. července 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 267/2014 Sb. s účinností od 31. prosince 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

109

ZÁKON
ze dne 29. května 2014,
kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění

 

Čl. I

 

        V § 3c odst.  1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., se částka „5 829 Kč“ nahrazuje částkou „6 259 Kč“.

 

Čl. II

 

Přechodné ustanovení

 

        V kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabude účinnosti, uhradí Ministerstvo financí České republiky na zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění pojistné za měsíc srpen 2014, zvýšené o částku, kterou činí rozdíl mezi výší pojistného za měsíc červenec 2014, která byla uhrazena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a výší pojistného za měsíc červenec 2014, vypočtenou podle zákona č. 592/1992 Sb., ve znění tohoto zákona.

 

ČÁST DRUHÁ

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU