64/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. dubna 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2014 Nabývá účinnosti: 1. května 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 185/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

64

ZÁKON
ze dne 20. března 2014,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona č. 2/1969 Sb.

 

Čl. I

 

        V § 12 odst.  2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „a postupů podle kontrolního řádu“.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o požární ochraně

 

Čl. II

 

        Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 31 odstavec  2 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 2/1969 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o stavebním spoření
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o veterinární péči
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o námořní plavbě
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna autorského zákona
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obcích
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o krajích
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna plemenářského zákona
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
Čl. XXXVII  
Čl. XXXVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl. XL  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna krizového zákona
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. L  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna vodního zákona
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. LII  
Čl. LIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obalech
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dobrovolnické službě
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl. LIX  
Čl. LX - Přechodné ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LXI  
Čl. LXII - Přechodné ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna školského zákona
Čl. LXIII  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. LXIV  
Čl. LXV - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. LXVIII  
Čl. LXIX - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Čl. LXX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. LXXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o lidských tkáních a buňkách
Čl. LXXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Čl. LXXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Čl. LXXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. LXXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl. LXXVI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXXVII  
Zavřít
MENU