61/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. dubna 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2014 Nabývá účinnosti: 7. dubna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 224/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

61

ZÁKON
ze dne 19. března 2014,
kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna chemického zákona

 

Čl. I

 

        Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 15 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „písm. b) až f) a j)“ nahrazují slovy „písm.  b) až e), h) a j)“.

 

        2.  V § 18 odstavec  1 zní:

 

        „(1)  Pro účely tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie20) , 21) provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi v rozsahu nebezpečných vlastností stanovených v částech 3 a 4 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 21) pouze osoba, která má osvědčení o dodržování zásad (dále jen „osvědčení“).“.

 

        3.  V § 25 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna chemického zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU