473/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 182 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2013 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 301/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

473

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů

 

        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst.  1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst.  8 a § 24 odst.  5:

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb. a vyhlášky č. 460/2012 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 se slova „ , Pozemkovým fondem České republiky6)“ včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.

 

        2.  V § 4 odst.  1 písm.  d) se slova „ a Pozemkový fond České republiky“ zrušují.

 

        3.  V § 4 odst.  8 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 319, 401, 404, 405, 406, 407, 408 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 355 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU