351/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Částka: 139 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. listopadu 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 25/2021 Sb. s účinností od 1. února 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

351

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. října 2013,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

 

        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:

 

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Toto nařízení upravuje

 

a)   výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,

b)   způsob určení odměny a výpočet náhrady hotových výdajů likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem,

c)   vydávání a vedení Obchodního věstníku a

d)   rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve veřejném rejstříku a evidenci svěřenských fondů a způsob podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů.

 

 

ČÁST DRUHÁ

VÝŠE ÚROKU Z PRODLENÍ A NÁKLADŮ SPOJENÝCH S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - VÝŠE ÚROKU Z PRODLENÍ A NÁKLADŮ SPOJENÝCH S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY
§ 2  
§ 3  
ČÁST TŘETÍ - ODMĚNA LIKVIDÁTORA, LIKVIDAČNÍHO SPRÁVCE A ČLENA ORGÁNU PRÁVNICKÉ OSOBY JMENOVANÉHO SOUDEM
§ 4  
§ 5 - Odměna likvidátora
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Výše náhrady hotových výdajů likvidátora
§ 10 - Odměna a výše náhrady hotových výdajů likvidačního správce
§ 11 - Odměna a výše náhrady hotových výdajů člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
ČÁST ČTVRTÁ - OBCHODNÍ VĚSTNÍK
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
§ 19 - Přechodná ustanovení
§ 20 - Zrušovací ustanovení
§ 21 - Účinnost
Zavřít
MENU