340/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Částka: 132 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 30. října 2013 Autor předpisu: Senát
Přijato: 9. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 386/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 26. září 2020
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2019 Sb. s účinností od 1. listopadu 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

340

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU

ze dne 9. října 2013
o dani z nabytí nemovitých věcí

 

        Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:

 

ČÁST PRVNÍ

DAŇ

 

HLAVA I

SUBJEKT DANĚ

 

§ 1

 

Poplatník daně

 

        (1)  Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

 

        (2)  Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci.

 

HLAVA II

PŘEDMĚT DANĚ

 

§ 2

 

Vymezení předmětu daně

 

        (1)  Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je

 

a)   pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,

b)   právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo

c)   spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).

 

        (2)  Jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a která se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova nebo spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DAŇ
HLAVA I - SUBJEKT DANĚ
§ 1 - Poplatník daně
HLAVA II - PŘEDMĚT DANĚ
§ 2 - Vymezení předmětu daně
§ 3 - Nabytí vlastnického práva
§ 4 - Úplata
§ 5 - Vyloučení z předmětu daně
HLAVA III - OSVOBOZENÍ OD DANĚ
§ 6 - Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti
§ 7 - Věcná osvobození u nových staveb
§ 8 - Věcná osvobození u jednotek
§ 9 - Ostatní věcná osvobození
HLAVA IV - ZÁKLAD DANĚ
§ 10 - Stanovení základu daně
§ 11 - Nabývací hodnota
§ 12 - Postup určení nabývací hodnoty
§ 13 - Sjednaná cena
§ 14 - Srovnávací daňová hodnota
§ 15 - Směrná hodnota
§ 16 - Zjištěná cena
§ 17 - Zvláštní cena při vydražení a předražku
§ 18 - Zvláštní cena u obchodních korporací
§ 19 - Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí
§ 20 - Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí
§ 21 - Zvláštní cena v ostatních případech
§ 22 - Výlučnost sjednané ceny
§ 23 - Výlučnost zjištěné ceny
§ 24 - Uznatelný výdaj
§ 25 - Přepočet cizí měny na českou měnu
HLAVA V - SAZBA, VÝPOČET A ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANĚ
§ 26 - Sazba daně
§ 27 - Výpočet daně
§ 28 - Rozpočtové určení daně
ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA DANĚ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 29 - Místní příslušnost
§ 30 - Solidární daňová povinnost
§ 31 - Poskytování informací
Díl 2 - Daňové přiznání
Oddíl 1 - Lhůta pro podání daňového přiznání
§ 32 - Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí
§ 33 - Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí
Oddíl 2 - Příloha daňového přiznání
§ 34 - Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci
§ 35 - Písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu
§ 36 - Znalecký posudek
§ 37 - Doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci
§ 38 - Společné ustanovení pro přílohy daňového přiznání
§ 39 - Výjimka z povinnosti předkládat přílohy daňového přiznání
Oddíl 3 - Vyloučení povinnosti podat daňové přiznání
§ 40 - Poplatníci nepodávající daňové přiznání
Díl 3 - Stanovení a placení daně
§ 41 - Limit pro stanovení a placení daně a ručení
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TVRZENÍ, STANOVENÍ A PLACENÍ DANĚ
§ 42 - Základní ustanovení
§ 43 - Daňové přiznání
§ 44 - Záloha
§ 45 - Zaokrouhlování zálohy
§ 46 - Splatnost zálohy
§ 47 - Vyměření zálohy
§ 48 - Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední
§ 49 - Vyměření daně vyšší než záloha
§ 50 - Vyměření daně neodchylující se od zálohy
§ 51 - Úrok z prodlení
§ 52 - Dodatečné daňové přiznání
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 53 - Vzájemné darování
§ 54 - Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti
§ 55 - Zánik daňové povinnosti
§ 56 - Jednotky
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 57 - Přechodná ustanovení
§ 58 - Zrušovací ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 59  
Zavřít
MENU