310/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. října 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. září 2013 Nabývá účinnosti: 2. října 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 382/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

310

ZÁKON
ze dne 13. září 2013,
kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

 

Čl. I

 

        Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 4 odst.  6 písm.  b) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno c), které zní:

 

„c)   vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“.

 

        2.  V § 4 se doplňuje odstavec  10, který zní:

 

        „(10)  Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje a biokapalin se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně. Toto se netýká podpory výroby elektrické energie využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW. V případě biokapalin se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin do 31. prosince 2013 včetně ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 318/2012 Sb.
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU