308/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. října 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

308

ZÁKON
ze dne 12. září 2013,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o České obchodní inspekci

 

Čl. I

 

        V § 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se na konci textu odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

 

„e)   povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti.“.

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o přestupcích

Čl. II)

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb. (účinnost: 1. července 2017)

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona

 

Čl. III

 

        V § 60a odst.  2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se za slovo „kontrolují“ vkládají slova „dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti,“.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o lihu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna celního zákona
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU