306/2013 Sb.Zákon o zrušení karty sociálních systémů

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. října 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

306

ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o zrušení karty sociálních systémů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Úřadu práce České republiky

 

Čl. I

 

        Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4a odst. 1 se věta první nahrazuje větami „Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, jehož obsahem jsou údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva a Úřadu práce v oblasti státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany dětí, státní politiky zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele podle jiných právních předpisů. Jednotný informační systém práce a sociálních věcí může ministerstvo a Úřad práce využít rovněž za účelem získání potřebných údajů uvedených ve větě první nezbytných pro výplatu a kontrolu vyplácení dávek nebo podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace12).“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

_______________________________

12)

§ 44b zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Úřadu práce České republiky
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. XV  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 366/2011 Sb.
Čl. XVII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 367/2011 Sb.
Čl. XVIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XIX  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XX  
Zavřít
MENU