304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Částka: 116 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 416/2022 Sb. s účinností od 1. července 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

304

 

ZÁKON

ze dne 12. září 2013
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

 

HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 

§ 1

 

Veřejné rejstříky

 

        (1)  Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

 

        (2)  Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba“).

 

        (3)  Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.

 

        (4)  Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud (dále jen „rejstříkový soud“).

 

§ 2

 

Rejstříkový soud

 

        (1)  Rejstříkový soud vede pro každou zapsanou osobu, odštěpný závod jejího obchodního závodu (dále jen „závod“), závod zahraniční osoby nebo její odštěpný závod a pobočný spolek nebo jinou obdobnou organizační jednotku zahraničního spolku vyvíjejícího činnost na území České republiky zvláštní vložku. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY
§ 1 - Veřejné rejstříky
§ 2 - Rejstříkový soud
§ 3 - Princip formální publicity
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Princip materiální publicity
§ 9  
§ 10 - Účinky zveřejnění zápisu nebo usnesení o zamítnutí zápisu člena orgánu právnické osoby
HLAVA II - NÁVRH NA ZÁPIS
§ 11 - Návrh na zápis a souhlas zapisovaných osob
§ 12  
§ 13 - Předpoklady zápisu
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Formuláře návrhu na zápis
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Podoba návrhu na zápis
§ 23  
§ 24  
HLAVA III - VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY A SKUTEČNOSTI DO NICH ZAPISOVANÉ
Díl 1 - Skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku
§ 25  
Díl 2 - Spolkový rejstřík
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Doplňující skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku
§ 30 - Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku o zahraničním pobočném spolku
Díl 3 - Nadační rejstřík
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Doplňující skutečnosti zapisované do nadačního rejstříku
Díl 4 - Rejstřík ústavů
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku ústavů
Díl 5 - Rejstřík společenství vlastníků jednotek
§ 39  
§ 40  
§ 41  
Díl 6 - Obchodní rejstřík
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48 - Doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku
§ 49 - Skutečnosti zapisované o zahraniční osobě
§ 50  
§ 51 - Skutečnosti zapisované o odštěpném závodu
Díl 7 - Rejstřík obecně prospěšných společností
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku obecně prospěšných společností
Díl 8 - Přeměna právnické osoby
§ 55 - Zápis fúze právnické osoby
§ 56  
§ 57 - Zápis převodu jmění na společníka právnické osoby
§ 58 - Zápis rozdělení právnické osoby
§ 59  
§ 60  
§ 61 - Zápis změny právní formy právnické osoby
§ 62 - Návrh na zápis přeměny právnické osoby a zápis přeměny
§ 63  
§ 64  
Díl 9 - Zápis zrušení a likvidace právnické osoby a dalších skutečností
§ 65  
HLAVA IV - SBÍRKA LISTIN
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Sbírka listin u zahraničních osob
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Jazykové verze listin ve sbírce listin
§ 74  
ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ VE VĚCECH VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU
§ 75 - Příslušnost rejstříkového soudu
§ 76  
§ 77 - Působnost státního zastupitelství
§ 78 - Zahájení rejstříkového řízení
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84 - Účastníci řízení
§ 85 - Přerušení řízení
§ 86 - Odmítnutí návrhu na zápis
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Přezkum návrhu na zápis
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96 - Rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102 - Vyrozumění o zápisu
§ 103  
§ 104 - Následky porušení povinnosti předložit listiny
§ 105  
§ 106  
§ 107 - Následky porušení povinností ve vztahu k obchodním listinám a internetovým stránkám společnosti
ČÁST TŘETÍ - ZÁPIS NOTÁŘEM
§ 108 - Předpoklady zápisu notářem
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113 - Provedení zápisu notářem
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117 - Obrana proti zápisu notářem
§ 118 - Povaha zápisu notářem
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129 - Zrušovací ustanovení
§ 130 - Účinnost
Zavřít
MENU