292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních

Částka: 112 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 303/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

292

 

ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o zvláštních řízeních soudních

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně.

 

        (2)  Obecná část tohoto zákona se použije také na řízení podle části první hlavy třetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže a řízení podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, nestanoví-li tyto zákony jinak.

 

        (3)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.

 

        (4)  Nevyplývá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení tohoto zákona vedle občanského soudního řádu.

 

§ 2

 

Řízení upravená tímto zákonem

 

        Tento zákon upravuje řízení

 

a)   o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti,

b)   ve věcech nezvěstnosti a smrti,

c)   o přivolení k zásahu do integrity,

d)   ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Řízení upravená tímto zákonem
§ 3 - Věcná příslušnost
§ 4 - Místní příslušnost
§ 5 - Přenesení příslušnosti
§ 6 - Účastníci řízení
§ 7 - Přibrání účastníka a ukončení účasti na řízení
§ 8 - Oprávnění státního zastupitelství
§ 9 - Smírné řešení
§ 10 - Dohoda o předmětu řízení
§ 11 - Doručení
§ 12 - Předběžná opatření
§ 13 - Zahájení řízení
§ 14 - Zahájení řízení ústně do protokolu
§ 15 - Neúčinnost zpětvzetí návrhu
§ 16 - Zastavení řízení
§ 17 - Vyloučení přípravného jednání
§ 18 - Jiný soudní rok
§ 19 - Jednání
§ 20 - Průběh řízení
§ 21 - Dokazování
§ 22 - Výslech účastníka
§ 23 - Náhrada nákladů řízení
§ 24 - Sankční opatření
§ 25 - Rozhodnutí
§ 26 - Překročení návrhu
§ 27 - Závaznost výroku rozsudku
§ 28 - Odvolací řízení
§ 29 - Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost
§ 30 - Dovolání
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST
HLAVA I - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE FYZICKÝCH OSOB
Díl 1 - Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti
Oddíl 1 - Řízení o některých podpůrných opatřeních
§ 31 - Předmět řízení
§ 32 - Zahájení řízení
§ 33 - Průběh řízení
Oddíl 2 - Řízení o svéprávnosti
§ 34 - Místní příslušnost
§ 35 - Zahájení řízení
§ 36 - Informování o zahájení řízení
§ 37 - Zastoupení
§ 38 - Průběh řízení
§ 39 - Posouzení mírnějších opatření
§ 40 - Rozhodnutí
§ 41 - Sdělení rozhodnutí posuzovanému
§ 42 - Zrušení rozsudku
§ 43 - Náklady řízení
Oddíl 3 - Řízení ve věcech opatrovnictví člověka
§ 44 - Místní příslušnost
§ 45 - Zahájení řízení
§ 46 - Spojení řízení
§ 47 - Zjištění existence prohlášení o určení opatrovníka
§ 48 - Dohled
§ 49 - Rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady
Díl 2 - Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti
Oddíl 1 - Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného
§ 50 - Místní příslušnost
§ 51 - Účastníci
§ 52 - Zahájení řízení
§ 53 - Průběh řízení
Oddíl 2 - Řízení o prohlášení člověka za mrtvého
§ 54 - Místní příslušnost
§ 55 - Zahájení řízení
§ 56 - Rozhodnutí
§ 57 - Zrušení rozhodnutí
§ 58 - Stanovení jiného data smrti
Oddíl 3 - Řízení o určení data smrti
§ 59 - Místní příslušnost
§ 60 - Zahájení řízení
§ 61 - Zastoupení
§ 62 - Průběh řízení
§ 63 - Rozhodnutí
§ 64 - Změna rozhodnutí
Díl 3 - Řízení o přivolení k zásahu do integrity
§ 65 - Místní příslušnost
Díl 4 - Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 66 - Místní příslušnost
§ 67 - Účastníci
§ 68 - Postavení důvěrníka a podpůrce v řízení
§ 69 - Zastoupení
§ 70 - Průběh řízení
§ 71 - Propuštění zdravotním ústavem a jiná opatření
§ 72 - Pokračování v řízení
§ 73 - Odvolání
§ 74 - Náklady řízení
Oddíl 2 - Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu
§ 75 - Oznamovací povinnost
§ 76 - Zahájení řízení
§ 77 - Průběh řízení
§ 78 - Rozhodnutí o přípustnosti převzetí
§ 79 - Doručování
§ 80 - Pokračování v řízení
§ 81 - Rozhodnutí o dalším držení
§ 82 - Návrh na propuštění
§ 83 - Převzetí ve zvláštních případech
Oddíl 3 - Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb
§ 84  
HLAVA II - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE PRÁVNICKÝCH OSOB A VE VĚCECH SVĚŘENSKÉHO FONDU
Díl 1 - Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob
§ 85 - Druhy řízení
§ 86 - Místní příslušnost
§ 87 - Oznamovací povinnost
§ 88 - Překážka a spojení řízení
§ 89 - Jednání
§ 90 - Rozhodování
§ 91 - Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech
§ 92 - Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení
§ 93 - Zaslání rozhodnutí
Díl 2 - Řízení ve věcech svěřenského fondu
§ 94 - Místní příslušnost
§ 95 - Účastníci
§ 96 - Zahájení řízení
§ 97 - Jednání
HLAVA III - ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI
Díl 1 - Společná ustanovení
Oddíl 1 - Místní příslušnost
§ 98 - Podmínky příslušnosti
§ 99 - Přikázání věci z důvodu vhodnosti
Oddíl 2 - Soudní komisariát
§ 100 - Úkony v řízení
§ 101 - Pověření
§ 102 - Převzetí věci
§ 103 - Výkon soudního komisariátu
§ 104 - Zrušení pověření
§ 105 - Vyloučení notáře a jeho zaměstnanců
§ 106 - Mlčenlivost
Oddíl 3 - Odměna a náhrady za činnost soudního komisaře
§ 107 - Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty
§ 108 - Placení odměny a náhrad
§ 109 - Odměna ve zvláštních případech
Oddíl 4 - Účastníci
§ 110 - Dědic, vypravitel pohřbu a stát
§ 111 - Manžel zůstavitele
§ 112 - Věřitel zůstavitele
§ 113 - Nepominutelný dědic
§ 114 - Vykonavatel závěti
§ 115 - Správce pozůstalosti
§ 116 - Účastníci při závěře pozůstalosti
§ 117 - Pododdíl 2 Účastníci při likvidaci pozůstalosti
§ 118 - Opatrovník dědice
§ 119 - Zvláštní opatrovník
§ 120 - Opatrovník ve zvláštních případech
§ 121 - Pododdíl 4 Procesní nástupnictví
§ 122  
Oddíl 5 - Rozhodnutí
§ 123 - Oprávnění vydat rozhodnutí
§ 124 - Vyhotovení usnesení
§ 125 - Podpis rozhodnutí
§ 126 - Doručování
Oddíl 6 - Náklady řízení
§ 127  
§ 128 - Náhrada nákladů
Oddíl 7 - Opravné prostředky
§ 129 - Nepřípustnost odvolání
§ 130 - Projednání odvolání
§ 131 - Nařízení výměny notáře jako soudního komisaře
§ 132 - Náklady odvolacího řízení
§ 133 - Pododdíl 2 Žaloba pro zmatečnost
§ 134  
§ 135 - Pododdíl 3 Dovolání
§ 136 - Pododdíl 4 Společné ustanovení pro opravné prostředky
Díl 2 - Projednání dědictví
Oddíl 1 - Zahájení řízení
§ 137 - Oznamovací povinnost
§ 138 - Zahájení řízení
Oddíl 2 - Předběžná šetření
§ 139 - Účel předběžného šetření
§ 140 - Zjištění skutečností významných pro řízení
§ 141 - Povinnosti a práva třetích osob
§ 142 - Zjištění stavu a obsahu listin
§ 143 - Veřejnost zjištění
§ 144 - Provedení zjištění
§ 145 - Zjištění stavu a obsahu ústního pořízení pro případ smrti
§ 146 - Výslech svědků a dalších osob
§ 147 - Provádění výslechu
§ 148 - Vyrozumění vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti
§ 149 - Závěra pozůstalosti
§ 150 - Zákaz výplaty
§ 151 - Plnění na pohledávky zůstavitele
§ 152 - Odloučení pozůstalosti
Oddíl 3 - Zastavení řízení
§ 153 - Pozůstalost bez majetku
§ 154 - Pozůstalost s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty
§ 155 - Právní moc rozhodnutí o zastavení řízení
Oddíl 4 - Správa pozůstalosti
§ 156 - Oprávnění ke správě pozůstalosti
§ 157 - Jmenování správce
§ 158 - Správce pozůstalosti
§ 159 - Odvolání správce
§ 160 - Některé povinnosti při správě pozůstalosti
§ 161 - Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti
Oddíl 5 - Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela
§ 162 - Vypořádání majetku
§ 163 - Právo na vypořádání
Oddíl 6 - Zjišťování dědického práva
§ 164 - Vyrozumění o dědickém právu
§ 165 - Vyhlášení a doručení vyrozumění
§ 166 - Vyrozumění vyhláškou
§ 167 - Osoby nevyrozuměné
§ 168 - Spor o dědické právo
§ 169 - Postup v případě nesporných skutečností
§ 170 - Postup v případě sporných skutečností
Oddíl 7 - Aktiva a pasiva pozůstalosti
§ 171 - Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti
§ 172 - Zjištění aktiv
§ 173 - Zjištění pasiv
§ 174 - Svolání věřitelů
§ 175 - Poučení o právu výhrady soupisu
§ 176 - Vyrozumění o právu výhrady soupisu
§ 177 - Soupis pozůstalosti
§ 178 - Vyrozumění o soupisu pozůstalosti
§ 179 - Protokol o soupisu pozůstalosti
Oddíl 8 - Obvyklá cena pozůstalosti
§ 180 - Určení obvyklé ceny
§ 181 - Ocenění pozůstalostního majetku
Oddíl 9 - Projednání dědictví
§ 182 - Jednání
§ 183 - Rozhodnutí bez nařízení jednání
Oddíl 10 - Rozhodnutí o dědictví
§ 184 - Předpoklady
§ 185 - Rozhodnutí o dědictví
§ 186 - Rozdělení pozůstalosti
§ 187 - Neschválení dohody
§ 188 - Účinky právní moci rozhodnutí o dědictví
§ 189 - Uplatňování práv žalobou
§ 190 - Úkony po skončení řízení
§ 191 - Zrušení rozhodnutí o dědictví
Oddíl 11 - Dodatečně najevo vyšlý majetek
§ 192 - Dodatečné projednání při zastavení řízení
§ 193 - Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti
Díl 3 - Nabytí dědictví následným dědicem
§ 194  
Díl 4 - Likvidace pozůstalosti
Oddíl 1 - Nařízení likvidace pozůstalosti
§ 195 - Předpoklady
§ 196 - Rozhodnutí o nařízení likvidace
§ 197 - Jmenování likvidačního správce
§ 198 - Účinky nařízení likvidace na jiná řízení
§ 199 - Přechod správy
§ 200 - Další účinky nařízení likvidace
§ 201 - Účinky na dluhy a pohledávky
§ 202 - Závěra a zajištění majetku
Oddíl 2 - Likvidační správce
§ 203 - Jmenování likvidačního správce
§ 204 - Odvolání likvidačního správce
§ 205 - Zánik funkce likvidačního správce
§ 206 - Jednání likvidačního správce
§ 207 - Osoby provádějící úkony likvidace při jmenování likvidačního správce
§ 208 - Náhrada škody
§ 209 - Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty
§ 210 - Placení odměny a náhrad
§ 211 - Záloha
Oddíl 3 - Likvidační podstata
§ 212 - Pododdíl 1 Obsah a rozsah majetku likvidační podstaty
§ 213 - Úkony
§ 214 - Zjišťování skutečností o majetku
§ 215 - Informační povinnost
§ 216 - Sporný majetek
§ 217 - Náhrada výdajů
§ 218 - Pořízení a vedení seznamu
§ 219 - Označení majetku v seznamu
§ 220 - Nahlížení do seznamu
§ 221 - Vyrozumění o soupisu
§ 222 - Oznámení soupisu
§ 223 - Vynětí ze seznamu
§ 224 - Pododdíl 4 Vyloučení z likvidační podstaty
§ 225  
§ 226 - Rozsah práv a povinností likvidačního správce nebo notáře
§ 227 - Úkony soudu při správě majetku likvidační podstaty
§ 228 - Náklady při nedostatku peněžních prostředků
§ 229 - Účast likvidačního správce na řízení
§ 230 - Náklady řízení
§ 231 - Uskutečnění zpeněžení
§ 232 - Zpeněžení prodejem
§ 233 - Zpeněžení věřitelem
§ 234 - Odevzdání výtěžku
§ 235 - Zjištění ceny
§ 236 - Nabytí majetku z likvidační podstaty
§ 237 - Připadnutí majetku státu
Oddíl 4 - Přihlašování pohledávek
§ 238 - Rozsah
§ 239 - Uspokojení pohledávek
§ 240 - Podání přihlášky
§ 241 - Obsah přihlášky
§ 242 - Zajištěná pohledávka
§ 243 - Přihláška uspokojení dluhu třetí osoby ze zajištění
§ 244 - Podmíněná přihláška
§ 245 - Oznámení pohledávky
§ 246 - Následky uplatnění pohledávky přihláškou
§ 247 - Přílohy přihlášky
§ 248 - Vzdání se práva na uspokojení pohledávky
§ 249 - Zánik pohledávky
§ 250 - Seznam pohledávek
§ 251 - Jednání
§ 252 - Změna doby nebo místa jednání
§ 253 - Přezkoumání pohledávek bez nařízení jednání
§ 254 - Nepřezkoumávané pohledávky
§ 255 - Přezkoumání pohledávky při jednání
§ 256 - Popření pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky
§ 257 - Jistota
§ 258 - Zápis výsledku jednání
§ 259 - Přezkoumání pohledávky bez nařízení jednání
§ 260 - Vyrozumění věřitelů
§ 261 - Vyloučení vyrozumění
§ 262 - Žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění
§ 263 - Rozhodné skutečnosti v žalobě
§ 264 - Pravomoc a příslušnost k rozhodnutí o žalobě
§ 265 - Průběh řízení a rozhodnutí
§ 266 - Náklady řízení
§ 267 - Jistota a náhrada škody
§ 268 - Pododdíl 4 Zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění
Oddíl 5 - Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty
§ 269 - Uhrazované pohledávky
§ 270 - Uspokojení zajištěných pohledávek
§ 271 - Uspokojení při zpeněžení věřitelem nebo správcem
§ 272 - Rozvrhové usnesení
§ 273 - Skupiny
§ 274 - Obsah rozvrhového usnesení
§ 275 - Vydání likvidačního přebytku
§ 276 - Skončení řízení při likvidaci
§ 277 - Zánik neuspokojených pohledávek
Oddíl 6 - Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty
§ 278  
§ 279  
Oddíl 7 - Zastavení likvidace pozůstalosti
§ 280  
Díl 5 - Úschovy v řízení o pozůstalosti
Oddíl 1 - Přijetí do úschovy
§ 281 - Důvody přijetí do úschovy
§ 282 - Potvrzení
Oddíl 2 - Postup při přijímání do úschovy
§ 283 - Přijímání peněz
§ 284 - Přijímání jiných hmotných movitých věcí
§ 285 - Přijímání jiných hmotných věcí s potřebou vhodného schovatele
Oddíl 3 - Vydání úschovy
§ 286 - Vydání úschovy při zrušení závěry nebo zajištění majetku
§ 287 - Vydání úschovy při skončení řízení o pozůstalosti
§ 288 - Vydání úschovy při likvidaci pozůstalosti
HLAVA IV - JINÁ ŘÍZENÍ
Díl 1 - Řízení o úschovách
§ 289 - Místní příslušnost
§ 290 - Předmět úschovy
§ 291 - Zahájení řízení
§ 292 - Účastníci
§ 293 - Jednání
§ 294 - Dokazování
§ 295 - Doručování rozhodnutí
§ 296 - Náklady úschovy
§ 297 - Náhrada výdajů
§ 298 - Vydání úschovy
§ 299 - Nahrazení souhlasu s vydáním úschovy
§ 300 - Zvláštní případy úschovy
§ 301 - Nevydané úschovy
§ 302 - Účinky připadnutí úschovy státu
Díl 2 - Řízení o umoření listin
§ 303 - Místní příslušnost
§ 304 - Předmět řízení
§ 305 - Zahájení řízení
§ 306 - Účastníci
§ 307 - Výzva k předložení listiny
§ 308 - Účinky zahájení řízení
§ 309 - Zaplacení směnky či šeku
§ 310 - Přezkoumání přihlášky
§ 311 - Jednání
§ 312 - Dokazování
§ 313 - Rozhodnutí
§ 314 - Doručování
§ 315 - Účinky rozhodnutí o umoření listiny
Díl 3 - Řízení ve věcech kapitálového trhu
§ 316 - Místní příslušnost
§ 317 - Zahájení řízení
§ 318 - Účastníci
§ 319 - Průběh řízení
§ 320 - Jednání
§ 321 - Dokazování
§ 322 - Rozhodnutí
Díl 4 - Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže
§ 323 - Místní příslušnost
§ 324 - Předmět řízení
§ 325 - Zahájení řízení
§ 326 - Účastníci
§ 327 - Odmítnutí návrhu
§ 328 - Jednání
§ 329 - Dokazování
§ 330 - Rozhodnutí
§ 331 - Doručování
Díl 5 - Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin
§ 332 - Místní příslušnost
§ 333 - Předmět řízení
§ 334 - Zahájení řízení
§ 335 - Účastníci
§ 336 - Odmítnutí návrhu
§ 337 - Průběh řízení
§ 338 - Dokazování
§ 339 - Rozhodnutí
§ 340 - Účinky rozhodnutí
§ 341 - Obdobné použití pro nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců
Díl 6 - Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva
§ 342 - Místní příslušnost
§ 343 - Podmínky řízení
§ 344 - Zahájení řízení
§ 345 - Účastníci
§ 346 - Průběh řízení
§ 347 - Dokazování
§ 348 - Rozhodnutí
Díl 7 - Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti
§ 349 - Místní příslušnost
§ 350 - Zahájení řízení
§ 351 - Účastníci
§ 352 - Dokazování
§ 353 - Rozhodnutí
Díl 8 - Řízení o soudním prodeji zástavy
§ 354 - Zahájení řízení
§ 355 - Účastníci
§ 356 - Průběh řízení
§ 357 - Dokazování
§ 358 - Rozhodnutí a jeho účinky
Díl 9 - Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry
§ 359 - Místní příslušnost
§ 360 - Zahájení řízení
§ 361 - Účastníci
§ 362 - Průběh řízení
§ 363 - Jednání
§ 364 - Dokazování
§ 365 - Rozhodnutí
§ 366 - Obdobné použití pro další případy
HLAVA V - ŘÍZENÍ VE VĚCECH RODINNĚPRÁVNÍCH
Díl 1 - Průběh řízení
Oddíl 1 - Řízení ve věcech manželských a partnerských
§ 367 - Zahájení řízení
§ 368 - Účastníci
§ 369 - Dokazování
§ 370 - Rozhodnutí
§ 371 - Obecná ustanoveníDruhy řízení
§ 372 - Rozhodnutí
§ 373 - Místní příslušnost
§ 374 - Zahájení řízení
§ 375 - Účastníci
§ 376 - Ztráta způsobilosti být účastníkem
§ 377 - Neúčinnost doručení
§ 378 - Postup po vyslovení neexistence manželství
§ 379 - Zmeškání jednání
§ 380 - Lhůta pro odvolání
§ 381 - Zpětvzetí odvolání
§ 382 - Obnova řízení a zmatečnost
§ 383 - Místní příslušnost
§ 384 - Zahájení řízení
§ 385 - Účastníci
§ 386 - Ztráta způsobilosti být účastníkem
§ 387 - Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
§ 388 - Neúčinnost doručení
§ 389 - Průběh řízení
§ 390 - Dokazování
§ 391 - Zmeškání jednání
§ 392 - Klid řízení
§ 393 - Poučení
§ 394 - Lhůta pro odvolání
§ 395 - Odvolání
§ 396 - Zpětvzetí odvolání
§ 397 - Odvolací řízení
§ 398 - Obnova řízení a zmatečnost
§ 399 - Druhy řízení
Oddíl 2 - Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí
§ 400 - Místní příslušnost
§ 401 - Zahájení řízení
§ 402 - Náležitosti návrhu
§ 403 - Účastníci
§ 404 - Lhůta pro rozhodnutí
§ 405 - Rozhodnutí
§ 406 - Opatrovník pro podání návrhu
§ 407 - Vykonatelnost
§ 408 - Trvání předběžného opatření
§ 409 - Odvolací řízení
§ 410 - Návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření
§ 411 - Jednání
§ 412 - Rozhodnutí
§ 413 - Zánik předběžného opatření
§ 414 - Zrušení rozhodnutí
Oddíl 3 - Řízení o určení a popření rodičovství
§ 415 - Určení otcovství k dítěti neprovdané matky
§ 416 - Určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné
§ 417 - Místní příslušnost
§ 418 - Zahájení řízení
§ 419 - Popření otcovství bez návrhu
§ 420 - Účastníci
§ 421 - Ztráta způsobilosti být účastníkem
§ 422 - Spojení řízení
§ 423 - Rozhodnutí
§ 424 - Zastavení řízení
§ 425 - Prominutí zmeškání lhůty
§ 426 - Pododdíl 3 Řízení o určení a popření mateřství
Oddíl 4 - Řízení ve věcech osvojení
§ 427 - Předmět řízení
§ 428 - Místní příslušnost
§ 429 - Zahájení řízení
§ 430 - Náležitosti návrhu při osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny
§ 431 - Účastníci
§ 432 - Rodič osvojence
§ 433 - Povinnost opětovně jednat s rodičem osvojence
§ 434 - Zastoupení
§ 435 - Rozhodnutí
§ 436 - Prohlášení o souhlasu s osvojením
§ 437 - Dokazování
§ 438 - Předání osvojovaného dítěte do péče
§ 439 - Určení, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením
§ 440 - Změna poměrů
§ 441 - Přerušení řízení
§ 442 - Prohlášení blízkého příbuzného osvojence
§ 443 - Příjmení osvojence
§ 444 - Utajení osvojení
§ 445 - Místní příslušnost
§ 446 - Zahájení řízení
§ 447 - Náležitosti návrhu
§ 448 - Účastníci
§ 449 - Zastoupení
§ 450 - Dokazování
§ 451 - Rozhodnutí
Oddíl 5 - Péče soudu o nezletilé
§ 452 - Předběžné opatření upravující poměry dítěte
§ 453 - Místní příslušnost
§ 454 - Zahájení řízení
§ 455 - Zastoupení nezletilého
§ 456 - Lhůta pro rozhodnutí
§ 457 - Vykonatelnost
§ 458 - Doručování
§ 459 - Trvání předběžného opatření
§ 460 - Prodloužení doby trvání předběžného opatření
§ 461 - Mezinárodní prvek
§ 462 - Zrušení předběžného opatření
§ 463 - Odvolání
§ 464 - Vyhovění odvolání soudem prvního stupně
§ 465 - Lhůta pro rozhodnutí o odvolání
§ 466 - Předmět řízení
§ 467 - Místní příslušnost
§ 468 - Zahájení řízení
§ 469 - Zastoupení
§ 470 - Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
§ 471 - Rozhodnutí
§ 472 - Náležitosti rozsudku
§ 473 - Předběžná vykonatelnost
§ 474 - Úkoly soudu při péči o nezletilé
§ 475 - Změna poměrů
§ 476 - Odvolání
§ 477 - Postup po nabytí zletilosti dítěte v řízení o jeho výživě
§ 478 - Použití ustanovení
§ 479 - Místní příslušnost
§ 480 - Zahájení řízení
§ 481 - Účastníci
§ 482 - Zastoupení
§ 483 - Rozhodnutí
§ 484 - Předběžná vykonatelnost
§ 485 - Přerušení řízení
§ 486 - Opatření soudu
§ 487 - Jednání
§ 488 - Nedostavení se odpůrce
§ 489 - Rozhodnutí
§ 490 - Odvolání
§ 491 - Obnova řízení a zmatečnost
Díl 2 - Výkon rozhodnutí
Oddíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí
§ 492 - Příslušnost soudu
§ 493 - Provedení výkonu
§ 494 - Věci povinného
§ 495 - Adresa pro doručování
§ 496 - Opětovný výkon
Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé
§ 497 - Výkon předběžného opatření podle § 452
§ 498 - Místní příslušnost
§ 499 - Zastoupení nezletilého
§ 500 - Místní příslušnost
§ 501 - Výzva ke splnění povinnosti
§ 502 - Nařízení výkonu
§ 503 - Další opatření
§ 504 - Odnětí dítěte
§ 505 - Náklady řízení
§ 506 - Náhrada nákladů
§ 507 - Čerpání pokut k náhradě nákladů dítěte
§ 508 - Závaznost rozhodnutí
§ 509 - Oprávnění při výkonu
§ 510 - Zrušení rozhodnutí v odvolacím řízení
Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného
§ 511 - Místní příslušnost
§ 512 - Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
§ 513 - Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 514 - Přechodné ustanovení
§ 515 - Zmocňovací ustanovení
§ 516  
§ 517  
§ 518 - Účinnost
Zavřít
MENU