277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 353/2021 Sb. s účinností od 1. října 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

277

ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013
o směnárenské činnosti

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka a další podmínky provozování směnárenské činnosti.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně

 

a)   bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu, nebo

b)   bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz znějících na určitou měnu, dal-li plátce platební příkaz k převodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.

 

        (2)  Směnárenským obchodem není

 

a)   vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo služby odběrateli při placení za zboží nebo službu nad rámec tohoto placení,

b)   směna měn, kterou před zahájením platební transakce nabízí příjemce nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb.

 

        (3)  Směnárenskou činností je soustavná činnost provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá v provádění směnárenských obchodů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost
ČÁST DRUHÁ - SMĚNÁRNÍK
§ 4 - Základní ustanovení
§ 5 - Registr směnárníků
§ 6 - Povolení k činnosti směnárníka
§ 7 - Zápis do registru směnárníků
§ 8 - Změna údajů
§ 9 - Zánik a odnětí povolení k činnosti směnárníka
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI OSOBY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT SMĚNÁRENSKOU ČINNOST
§ 10 - Provozovna
§ 11 - Kurzovní lístek
§ 12 - Jiné podmínky směny
§ 13 - Informace před provedením směnárenského obchodu
§ 14 - Doklad o provedení směnárenského obchodu
§ 15 - Informační povinnost vůči České národní bance
§ 16 - Dokumenty a záznamy
ČÁST ČTVRTÁ - DOHLED
§ 17 - Výkon dohledu
§ 18 - Opatření k nápravě
§ 19 - Pořádková pokuta
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 20 - Přestupky
§ 21 - Správní delikt směnárníka
§ 22 - Správní delikty provozovatele
§ 23 - Další správní delikty
§ 24 - Společná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 25 - Rozklad
§ 26 - Zmocnění
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28 - Účinnost
Zavřít
MENU