252/2013 Sb.Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. srpna 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 2. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 1. září 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 87/2021 Sb. s účinností od 1. března 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

252

VYHLÁŠKA
ze dne 2. srpna 2013
o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování,
ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:

 

§ 1

 

Základní pojmy

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   přirozeným průtokem vody naměřený průtok vody, který se upravuje podle množství odběrů, vypouštění a dalších dostupných údajů o jeho ovlivnění tak, aby odpovídal přirozenému hydrologickému režimu vodního toku,

b)   objektem na vodním toku příčná překážka, jako je přehradní hráz, hráz malé vodní nádrže nebo rybníka, jez, stupeň znemožňující přirozenou migraci vodních živočichů nebo stavba sloužící k pozorování stavu povrchových vod umístěná v korytě vodního toku nebo na pozemku sousedícím s korytem vodního toku,

c)    polohovým určením souřadnice bodu nebo souřadnice lomových bodů linie a jejich spojnice nebo souřadnice lomových bodů polygonu a jejich spojnice, které určují polohu evidovaného prvku; souřadnice se určují v referenčním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,

d)   prostorovým určením polohové určení doplněné o údaje o výšce bodů v referenčním Výškovém systému baltském – po vyrovnání,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Evidence vodních toků
§ 3 - Evidence objektů na vodních tocích
§ 4 - Evidence hydrogeologických rajonů
§ 5 - Evidence vodních nádrží
§ 6 - Evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů
§ 7 - Evidence množství povrchových vod
§ 8 - Evidence jakosti povrchových vod
§ 9 - Evidence množství podzemních vod
§ 10 - Evidence jakosti podzemních vod
§ 11 - Evidence stavu vodních útvarů
§ 12 - Evidence ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů
§ 13 - Evidence odběrů povrchových vod
§ 14 - Evidence odběrů podzemních vod
§ 15 - Evidence vypouštění odpadních vod
§ 16 - Evidence vypouštění důlních vod
§ 17 - Evidence akumulace povrchových vod ve vodních nádržích
§ 18 - Evidence mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a dílčích povodí
§ 19 - Evidence chráněných oblastí přirozené akumulace vod
§ 20 - Evidence ochranných pásem vodních zdrojů
§ 21 - Evidence zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody
§ 22 - Evidence zdrojů podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody
§ 23 - Evidence citlivých oblastí
§ 24 - Evidence zranitelných oblastí
§ 25 - Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání
§ 26 - Evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů
§ 27 - Evidence vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků
§ 28 - Evidence záplavových území
§ 29 - Způsob zpracování, ukládání a předávání údajů do informačních systémů veřejné správy
§ 30 - Zrušovací ustanovení
§ 31 - Účinnost
Zavřít
MENU