241/2013 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

Částka: 094 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. července 2013 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 376/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

241

ZÁKON
ze dne 3. července 2013
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech
a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu

 

Čl. I

 

        V § 320 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se na konci odstavce  1 doplňuje věta „Výkon rozhodnutí postižením jiných majetkových práv se nepoužije, je-li podíl společníka v obchodní společnosti představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, nebo jsou-li práva společníka podílet se na řízení obchodní společnosti, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku spojena s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem.“.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna živnostenského zákona

 

Čl. II

 

        V § 3 odst.  3 písm.  a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se slova „systémů11a)“ nahrazují slovy „systémů s neodvolatelností zúčtování11a)“ a slova „kolektivním investováním13)“ se nahrazují slovy „obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna školského zákona
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o nabídkách převzetí
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o důchodovém spoření
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXXIV  
Zavřít
MENU