226/2013 Sb.Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. září 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 206/2019 Sb. s účinností od 1. října 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


226

ZÁKON

ze dne 20. června 2013

o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen centrální evidence) na trh hospodářskými subjekty3), stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a správní tresty za přestupky v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

(2) V návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie30) tento zákon dále stanoví působnost správních úřadů (dále jen příslušný orgán) a organizační složky státu v oblasti režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva (dále jen licence pro dovoz dřeva).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a

domácí lesní produkcí dřevo vytěžené v lesích na území České republiky a dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva,

b

ostatní produkcí dřevo a dřevařské výrobky pocházející z jiné než domácí lesní produkce; ostatní produkcí se rozumí také dřevo a dřevařské výrobky pocházející ze dřevin rostoucích a vytěžených mimo les,

c

nezákonně vytěženým dřevem z produkce podle písmene a) dřevo vytěžené v rozporu s lesním zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím těžbu dřeva7),

d

pověřenou osobou organizační složka státu, která v rámci výkonu jí vymezeného předmětu činnosti splňuje odborné a technické předpoklady pro provádění odborných činností uvedených v § 10 a vůči které vykonává Ministerstvo zemědělství (dále jen ministerstvo) funkci zřizovatele.

§ 3

Centrální evidence

(1) Centrální evidence slouží k potřebám kontroly systému náležité péče8) u hospodářských subjektů a je informačním systémem veřejné správy9), který obsahuje informace

a

poskytované hospodářskými subjekty ze svých systémů náležité péče pro účely provádění kontrol,

b

poskytované příslušnými orgány podle § 4 a správními orgány uvedenými v § 6a při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10),

c

sloužící k celkovému hodnocení uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky11),

d

sloužící k plánování kontrol hospodářských subjektů na základě analýzy rizik12),

e

sloužící k plánování kontrol u kontrolních organizací13),

f

sloužící ke komplexnímu posouzení a hodnocení rizik uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh, včetně záznamů o kontrolách14).

(2) Informace z centrální evidence podle odstavce 1 se zpřístupňují pro potřeby příslušných orgánů, Generálního ředitelství cel a pověřené osoby podle § 5 písm. a) na internetové stránce ministerstva. Hospodářským subjektům se zpřístupňují informace podle odstavce 1 písm. f). Informace se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah informací a způsob, jakým tyto informace do centrální evidence předávají hospodářské subjekty, příslušné orgány podle § 4 a správní orgány uvedené v § 6a při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10).

§ 4

Příslušné orgány

(1) Příslušnými orgány podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky31), jsou ministerstvo, krajské úřady a Česká obchodní inspekce (dále jen inspekce).

(2) Příslušné orgány podle odstavce 1

a

s výjimkou inspekce přijímají oznámení32) od kontrolních organizací13) o významných nebo opakovaných porušeních povinností ze strany hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolními organizacemi,

b

zasílají do centrální evidence informace v rozsahu a způsobem stanovenými vyhláškou ministerstva,

c

spolupracují podle čl. 12 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

(3) Příslušnými orgány podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva33) jsou ministerstvo, Generální ředitelství cel a celní úřady.

§ 4a

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v tomto rozsahu:

a

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b

adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,

c

datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila mimo území České republiky, datum, místo a stát narození,

d

datum, místo a okres úmrtí; jde‑li o úmrtí fyzické osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je‑li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

e

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v tomto rozsahu:

a

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b

datum narození,

c

místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila mimo území České republiky, místo a stát narození,

d

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,

f

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

g

datum, místo a okres úmrtí; jde‑li o úmrtí fyzické osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je‑li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v tomto rozsahu:

a

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b

datum narození,

c

místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

d

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

f

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,

g

datum, místo a okres úmrtí; jde‑li o úmrtí fyzické osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je‑li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu

a

jméno, popřípadě jména, příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a

b

adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 5

Ministerstvo

a

pověřuje prováděním odborných činností uvedených v § 10 pověřenou osobu,

b

neprodleně informuje Evropskou komisi (dále jen Komise) v případě, že kontrolní organizace již neplní funkce nebo již nesplňuje požadavky16) stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání17),

c

se na návrh Komise vyjadřuje k návrhům na uznání nebo odejmutí uznání kontrolní organizaci Komisí17),

d

zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, zprávu o uplatňování tohoto předpisu a zprávu o přijetí právních předpisů k adaptaci tohoto předpisu včetně jejich změn,

e

je správcem centrální evidence podle jiného právního předpisu18),

f

je odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajského úřadu vydanému podle tohoto zákona,

g

oznamuje Komisi veškeré informace o tom, že dochází nebo došlo k porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva,

h

zpracovává a zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva výroční zprávu za předcházející rok,

i

v případě pochybností o platnosti licence pro dovoz dřeva požaduje po licenčním orgánu vyvážející partnerské země v souladu s dohodou o partnerství uzavřenou s vyvážející partnerskou zemí dodatečné ověření platnosti licence pro dovoz dřeva a další vysvětlení; o výsledku bez zbytečného odkladu informuje Generální ředitelství cel.

§ 6

(1) Krajský úřad

a

provádí kontrolu dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolní organizací19),

b

ukládá nápravné opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

c

poskytuje pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a o pravomocném uložení pokuty,

d

projednává přestupky podle § 12 odst. 1,

e

přijímá okamžitá prozatímní opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

(2) Pověření zaměstnanci krajského úřadu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor průkazu podle odstavce 2.

§ 6a

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad zasílají

a

krajskému úřadu a pověřené osobě informace o pravomocném rozhodnutí o přestupku za nezákonně vytěžené dřevo z domácí lesní produkce ve svém správním obvodu,

b

pověřené osobě údaje z lesní hospodářské evidence34) v rozsahu a způsobem stanovenými vyhláškou podle § 3 odst. 3.

§ 7

Inspekce

a

je oprávněna vyzvat obchodníka21) k poskytnutí informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

b

poskytuje krajským úřadům a pověřené osobě informace o porušení článku 5 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, informace potřebné ke zjištění osob odpovědných za uvedené porušování povinností a informace o pravomocném uložení pokuty,

c

projednává přestupky podle § 12 odst. 2.

§ 8

(1) Generální ředitelství cel poskytuje příslušným orgánům nebo pověřené osobě o dovozu dřeva nebo dřevařských výrobků tyto informace:

a

identifikační údaje deklaranta nebo dovozce, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo‑li přiděleno, nebo název a sídlo příjemce,

b

popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 22),

c

informace o zemi odeslání a zemi původu vytěženého dřeva nebo dřevařského výrobku,

d

množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.

(2) Generální ředitelství cel předává ministerstvu informace nezbytné pro zpracování výroční zprávy v souladu s ustanovením § 5 písm. g) a h).

(3) Poskytnutí informací podle odstavců 1 a 2 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu23).

§ 9

Celní úřad

Celní úřad

a

při dovozu přijímá a kontroluje licence pro dovoz dřeva35),

b

v případě pochybnosti o druhu dřeva použitého v dovážených dřevařských výrobcích36) požádá pověřenou osobu o odbornou spolupráci a odborné posouzení podle § 10 písm. h),

c

v případě pochybnosti o platnosti licence pro dovoz dřeva požádá ministerstvo prostřednictvím Generálního ředitelství cel o ověření platnosti licence pro dovoz dřeva u licenčního orgánu37) podle § 5 písm. i),

d

v případě pochybností podle písmene b) nebo c) může dřevařské výrobky zadržet postupem podle celního zákona38) do doby, než obdrží odborné posouzení podle § 10 písm. h) nebo než je prověřena platnost licence pro dovoz dřeva podle § 5 písm. i),

e

v případech, kdy z výsledku kontroly druhu dřeva použitého v dřevařských výrobcích nebo výsledku ověření platnosti licence pro dovoz dřeva provedeného ministerstvem podle § 5 písm. i) vyplyne, že druh dřeva použitý v dovážených dřevařských výrobcích neodpovídá licenci pro dovoz dřeva nebo tato licence je neplatná, rozhodne o zničení dřevařských výrobků podle celních předpisů39),

f

v případech, kdy při dovozu dřevařských výrobků podléhajících licencím pro dovoz dřeva není předložena licence pro dovoz dřeva nebo je předložena neplatná licence pro dovoz dřeva, rozhodne o zničení dřevařských výrobků podle celních předpisů39).

§ 10

Pověřená osoba

Pověřená osoba

a

kontroluje u hospodářských subjektů dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10), a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací27),

b

v případě zjištěných nedostatků v rámci kontroly podle písmene a) dává podnět příslušnému krajskému úřadu k případnému uložení nápravného opatření, projednání přestupku nebo přijetí okamžitého prozatímního opatření,

c

provádí kontrolu kontrolních organizací z hlediska požadavků stanovených v čl. 8 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v případě zjištěných nedostatků dává ministerstvu podklady pro informování Komise16),

d

při provádění kontroly postupuje podle kontrolního řádu, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací nestanoví jinak,

e

spravuje centrální evidenci,

f

předkládá ministerstvu do 30. března každého druhého roku následujícího po 3. březnu 2013 podklady pro zprávu28) o uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

g

poskytuje hospodářským subjektům technickou pomoc a poradenství a usnadňuje jim výměnu a šíření příslušných informací29) o nezákonné těžbě dřeva,

h

v oblasti režimu licencí pro dovoz dřeva zpracovává v souladu s § 9 písm. b) odborné posouzení druhu dřeva použitého ve dřevařském výrobku podle příloh II a III přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva.

§ 11

Systém náležité péče

Hospodářský subjekt může za základ systému náležité péče19) využít lesní hospodářský plán nebo protokolem převzatou lesní hospodářskou osnovu a navazující lesní hospodářskou evidenci doplněnou o údaje uvedené v čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

§ 12

Přestupky

(1) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací

a

nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité péče,

b

uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva,

c

nesplní nápravné opatření podle § 6 odst. 1 písm. b), nebo

d

nesplní okamžité prozatímní opatření podle § 6 odst. 1 písm. e).

(2) Obchodník se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, neposkytne při kontrole nebo na vyžádání požadované informace.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a

50 000 Kč, jde‑li o přestupek podle odstavce 2,

b

200 000 Kč, jde‑li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c),

c

3 000 000 Kč, jde‑li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d).

(4) Byl-li přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně, uloží se pokuta do

a

500 000 Kč, jde‑li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

b

5 000 000 Kč, jde‑li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

(5) Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze spolu s pokutou uložit správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku a správní trest zákazu činnosti do 1 roku. Správní trest zákazu činnosti lze uložit pouze tehdy, byl‑li přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchán opakovaně.

(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze spolu s pokutou uložit správní trest zákazu činnosti do 1 roku.

(8) Spáchá‑li přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) fyzická osoba, uloží se jí správní trest napomenutí. Při opakovaném spáchání tohoto přestupku se uloží fyzické osobě pokuta podle odstavce 3 písm. b).

(9) Pravomocné rozhodnutí o přestupku se zveřejňuje v centrální evidenci podle § 3 a zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

§ 13

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává

a

krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 12 odst. 1,

b

inspekce, jde-li o přestupky podle § 12 odst. 2.

(2) Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad.

(3) Pokuty uložené inspekcí vybírá inspekce.

§ 14

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 , kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 , kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

2

Příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

3

Čl. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

4

zrušen zákonem č. 206/2019 Sb. (účinnost: 1. října 2019)

5

zrušen zákonem č. 206/2019 Sb. (účinnost: 1. října 2019)

6

zrušen zákonem č. 206/2019 Sb. (účinnost: 1. října 2019)

7

Například § 295 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8

Čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 .

9

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

11

Čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

12

Čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

13

Čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

14

Čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

15

zrušen zákonem č. 206/2019 Sb. (účinnost: 1. října 2019)

16

Čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

17

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012.

18

§ 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb.

19

Čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

20

zrušen zákonem č. 206/2019 Sb. (účinnost: 1. října 2019)

21

Čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

22

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

23

§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

24

zrušen zákonem č. 206/2019 Sb. (účinnost: 1. října 2019)

25

zrušen zákonem č. 206/2019 Sb. (účinnost: 1. října 2019)

26

zrušen zákonem č. 206/2019 Sb. (účinnost: 1. října 2019)

27

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 .

28

Čl. 20 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

29

Čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 .

30

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.

31

Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.

32

Čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.

33

Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.

34

§ 40 zákona č. 289/1995 Sb.

35

Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.

36

Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.

37

Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.

38

§ 39 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Čl. 5 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.

39

Čl. 197 a 198 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Zavřít
MENU