226/2013 Sb.Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. září 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 206/2019 Sb. s účinností od 1. října 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

226

ZÁKON
ze dne 20. června 2013
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen „centrální evidence“) na trh hospodářskými subjekty3), stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a správní tresty za přestupky v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

 

        (2)  V návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie30) tento zákon dále stanoví působnost správních úřadů (dále jen „příslušný orgán“) a organizační složky státu v oblasti režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva (dále jen „licence pro dovoz dřeva“).

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   domácí lesní produkcí dřevo vytěžené v lesích na území České republiky a dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva,

b)   ostatní produkcí dřevo a dřevařské výrobky pocházející z jiné než domácí lesní produkce; ostatní produkcí se rozumí také dřevo a dřevařské výrobky pocházející ze dřevin rostoucích a vytěžených mimo les,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Centrální evidence
§ 4 - Orgány státní správy
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Příslušné orgány
§ 10 - Pověřená osoba
§ 11 - Systém náležité péče
§ 12 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 13 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU