220/2013 Sb.Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. července 2013 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 270/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

220

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. července 2013
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

 

        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. w):

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování.

 

§ 2

 

Působnost

 

        Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které jsou organizačními složkami státu, státními fondy, územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí nebo příspěvkovými organizacemi.

 

§ 3

 

Základní pojmy

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   schvalovanou účetní závěrkou účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni účetní jednotkou, jejíž účetní závěrka podléhá schvalování podle jiného právního předpisu1),

b)   dotčenou účetní jednotkou účetní jednotka uvedená v § 2, jejíž účetní závěrka je schvalována,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost
§ 3 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
HLAVA I - SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SCHVALUJÍCÍM ORGÁNEM
Díl 1 - Činnosti při schvalování
§ 4 - Zajištění a příprava podkladů pro schvalování
§ 5 - Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů
§ 6 - Schválení účetní závěrky
§ 7 - Neschválení účetní závěrky
§ 8 - Náprava nedostatků při neschválení z věcných důvodů
§ 9 - Náprava nedostatků při neschválení z formálních důvodů
§ 10 - Dodatečný postup schvalujícího orgánu
§ 11 - Protokol o schvalování účetní závěrky
§ 12 - Bližší podmínky hlasování schvalujícího orgánu
Díl 2 - Činnosti v průběhu účetního období
§ 13 - Organizace činností
§ 14 - Předávání podkladů a podněty schvalujícího orgánu
§ 15 - Dotčené osoby účetní jednotky
HLAVA II - SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SCHVALUJÍCÍ ÚČETNÍ JEDNOTKOU
Díl 1 - Činnosti při schvalování
§ 16 - Zajištění a příprava podkladů pro schvalování
§ 17 - Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů
§ 18 - Schválení účetní závěrky
§ 19 - Neschválení účetní závěrky
§ 20 - Náprava nedostatků při neschválení z věcných důvodů
§ 21 - Náprava nedostatků při neschválení z formálních důvodů
§ 22 - Dodatečný postup schvalující účetní jednotky
§ 23 - Protokol o schvalování účetní závěrky
§ 24 - Bližší podmínky hlasování orgánu schvalující účetní jednotky
Díl 2 - Činnosti v průběhu účetního období
§ 25 - Organizace činností
§ 26 - Předávání podkladů a podněty schvalující účetní jednotky
§ 27 - Dotčené osoby účetní jednotky
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 28 - Společná ustanoveníZpůsob stanovení termínů
§ 29 - Další činnosti související se schvalováním účetní závěrky
§ 30 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 31 - Účinnost
Zavřít
MENU