164/2013 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2013 Nabývá účinnosti: 21. června 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 344/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

164

ZÁKON
ze dne 2. května 2013
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
PŘI SPRÁVĚ DANÍ

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s příslušnými orgány jiných států, a to

 

a)   v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní1) ve vztahu k jinému členskému státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), nebo

b)   na základě mezinárodní smlouvy v oblasti daní, která je součástí právního řádu České republiky (dále jen „mezinárodní smlouva“), ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, s nimiž byla mezinárodní smlouva uzavřena (dále jen „smluvní stát“).

 

        (2)  Mezinárodní spolupráce při správě daní (dále jen „mezinárodní spolupráce“) se poskytuje nebo přijímá ve formě

 

a)   výměny informací na žádost,

b)   automatické výměny informací,

c)   výměny informací z vlastního podnětu,

d)   doručování písemností,

e)   účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI SPRÁVĚ DANÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Jiný stát a jeho kontaktní místo
§ 3 - Vztah k daňovému řádu
HLAVA II - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
§ 4 - Ministerstvo financí
§ 5 - Kontaktní místo
§ 6 - Ústřední kontaktní orgán
§ 7 - Kontaktní orgán
§ 8 - Správce daně
HLAVA III - VÝMĚNA INFORMACÍ
Díl 1 - Výměna informací na žádost
§ 9 - Postup při výměně informací na žádost
§ 10 - Lhůty
§ 11 - Doplnění žádosti
§ 12 - Podmínky odmítnutí poskytnout informace
Díl 2 - Automatická výměna informací
§ 13 - Rozsah a podmínky automatické výměny informací
Díl 3 - Výměna informací z vlastního podnětu
§ 14 - Rozsah a podmínky poskytnutí informací z vlastního podnětu
§ 15 - Lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu
Díl 4 - Zpětná vazba
§ 16 - Hodnocení využití informací poskytnutých na základě žádosti nebo z vlastního podnětu
§ 17 - Hodnocení využití informací vyměňovaných automaticky
HLAVA IV - DALŠÍ FORMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
§ 18 - Účast při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně
§ 19 - Souběžné daňové kontroly
§ 20 - Doručování
HLAVA V - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Díl 1 - Podmínky odmítnutí poskytnutí mezinárodní spolupráce
§ 21  
Díl 2 - Nakládání s přijatými informacemi
§ 22 - Použití přijatých informací
§ 23 - Předání informací mezi členskými státy
§ 24 - Předání informací se smluvními a dalšími státy
Díl 3 - Komunikace při provádění mezinárodní spolupráce
§ 25 - Standardní formuláře a jejich elektronická forma
§ 26 - Ukončení mezinárodní spolupráce
§ 27 - Způsob komunikace
§ 28 - Jazyk komunikace
HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 29 - Širší spolupráce
§ 30 - Přístup k informacím při správě společné komunikační sítě
§ 31 - Hodnocení provádění mezinárodní spolupráce
§ 32 - Přechodná ustanovení
§ 33 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
§ 34  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Celní správě České republiky
§ 35  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 36  
Zavřít
MENU