70/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. března 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. února 2013 Nabývá účinnosti: 2. dubna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

70

ZÁKON
ze dne 19. února 2013,
kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Změna zákona o léčivech

 

        Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 50/2013 Sb., se mění takto:

 

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se věta první nahrazuje větou „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES , směrnice Komise 2003/63/ES , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/24/ES , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES , nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 , nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/29/ES , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/53/ES , směrnice Komise 2009/120/ES , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU .“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o léčivech
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU