69/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. března 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. února 2013 Nabývá účinnosti: 19. března 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 541/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

69

ZÁKON
ze dne 19. února 2013,
kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o integrované prevenci

 

Čl. I

 

        Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).“.

        2.  V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU