67/2013 Sb.Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. února 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 104/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

67

ZÁKON
ze dne 19. února 2013,
kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.

 

        (2)  Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

 

        (4)  Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   poskytovatelem služeb

1.   vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Vymezení a rozsah služeb
§ 4 - Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše
§ 5 - Rozúčtování nákladů na služby
§ 6  
§ 7 - Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků
§ 8 - Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek
§ 9 - Paušální platba
§ 10 - Zvláštní ustanovení
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Pokuta a poplatek z prodlení
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU