45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. února 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 56/2017 Sb. s účinností od 1. dubna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

45

 

ZÁKON

ze dne 30. ledna 2013

o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ A PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   práva obětí trestných činů,

b)   poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a

c)   vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Za trestný čin se pro účely tohoto zákona považuje také čin jinak trestný.

 

        (2)  Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

 

        (3)  Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ A PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Základní zásady
HLAVA II - PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ
Díl 1 - Právo na poskytnutí odborné pomoci
§ 4 - Odborná pomoc
§ 5 - Bezplatná odborná pomoc
§ 6 - Právní pomoc a poskytování právních informací
Díl 2 - Právo na informace
§ 7 - Přístup k informacím
§ 8 - Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním orgánem a státním zástupcem
§ 9 - Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
§ 10 - Informace poskytované oběti jinými orgány veřejné moci a zdravotnickým zařízením
§ 11 - Další informace poskytované oběti
§ 12 - Informování oběti, která neovládá český jazyk
§ 13 - Forma a způsob poskytnutí informací
Díl 3 - Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím
§ 14  
Díl 4 - Právo na ochranu soukromí
§ 15 - Zveřejňování informací o totožnosti oběti
§ 16 - Poskytování osobních údajů oběti
Díl 5 - Právo na ochranu před druhotnou újmou
§ 17 - Zabránění kontaktu oběti s osobou, kterou označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede
§ 18 - Podání vysvětlení a výslech oběti
§ 19 - Podání vysvětlení a výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví
§ 20 - Podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí
§ 21 - Právo na doprovod důvěrníkem
§ 22 - Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život
Díl 6 - Právo na peněžitou pomoc
§ 23  
§ 24 - Okruh oprávněných žadatelů
§ 25 - Účel peněžité pomoci
§ 26 - Předpoklady poskytnutí peněžité pomoci
§ 27 - Důvody neposkytnutí peněžité pomoci
§ 28 - Výše peněžité pomoci
§ 29 - Snížení a nepřiznání peněžité pomoci
§ 30 - Posuzování žádosti o peněžitou pomoc
§ 31 - Náležitosti žádosti
§ 32 - Povinnost poskytnout součinnost
§ 33 - Přechod nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
§ 34 - Poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti v přeshraničních případech s členskými státy Evropské unie
§ 35 - Zajištění peněžité pomoci v přeshraničních případech, kdy obětí byla osoba s pobytem na území České republiky
§ 36 - Zajištění peněžité pomoci v přeshraničních případech, kdy obětí byla osoba s pobytem na území jiného členského státu Evropské unie
§ 37 - Vztah k občanskému zákoníku
HLAVA III - PODPORA SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
§ 38 - Podpora ze strany státu
§ 39 - Subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů
§ 40 - Podmínky pro udělení akreditace
§ 41 - Žádost o akreditaci
§ 42 - Rozhodnutí o udělení akreditace
§ 43 - Změna, zrušení a zánik akreditace
§ 44 - Povinnosti akreditovaných subjektů
§ 45 - Kontrola plnění podmínek akreditace a povinností akreditovaných subjektů
§ 46 - Povinnost mlčenlivosti
§ 47 - Právní pomoc poskytovaná advokátem
§ 48 - Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 49 - Zmocňovací ustanovení
§ 50 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
§ 51  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
§ 52  
§ 53 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
§ 54  
ČÁST PÁTÁ - Změna exekučního řádu
§ 55  
ČÁST ŠESTÁ - Změna insolvenčního zákona
§ 56  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
§ 57  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 265/2001 Sb.
§ 58  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
§ 59  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách
§ 60  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 41/2009 Sb.
§ 61  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 62  
Zavřít
MENU