503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 188 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 412/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

503

 

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2012
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

        (1)  Zřizuje se Státní pozemkový úřad jako správní úřad s celostátní působností.

 

        (2)  Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

 

        (3)  Sídlem Státního pozemkového úřadu je Praha.

 

        (4)  Státní pozemkový úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“).

 

        (5)  Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle

 

a)   tohoto zákona,

b)   zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,

c)    zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

d)   zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Bezúplatný převod pozemku
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Převod zemědělského pozemku na žádost obce, jeho oprávněného uživatele nebo vlastníka stavby, která se na pozemku nachází
§ 11 - Převod zemědělského pozemku na žádost vlastníka sousedícího pozemku
§ 12 - Převod zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky
§ 13 - Prodej zemědělského pozemku v obchodní veřejné soutěži
§ 14 - Kupní cena a její úhrada
§ 15 - Zástavní a předkupní právo
§ 16 - Podmínky převodu zemědělského pozemku
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Společná ustanovení
§ 22 - Přechodná ustanovení
§ 23 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
§ 24  
§ 25 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
§ 26  
§ 27 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
§ 29  
ČÁST ŠESTÁ - Změna obchodního zákoníku
§ 30  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o účetnictví
§ 31  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
§ 32  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
§ 33  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
§ 34  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 35  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 36  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
§ 37  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 38  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
§ 39  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
§ 40  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
§ 41  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 42  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 43  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů
§ 44  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
§ 45  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 46  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
§ 47  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
§ 48  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zrušení Fondu národního majetku
§ 49  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 50  
Zavřít
MENU