496/2012 Sb.Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Částka: 186 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 242/2022 Sb. s účinností od 15. září 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

496

 

ZÁKON
ze dne 26. října 2012
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů
(zákon o audiovizi)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

AUDIOVIZE

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)   povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl,

b)   postavení a činnost Národního filmového archivu a

c)   postavení a činnost Státního fondu kinematografie, jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie (dále jen „podpora kinematografie“) a poskytování pobídek filmovému průmyslu (dále jen „filmové pobídky“).

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na audiovizuální díla, která nejsou určena ke zpřístupňování veřejnosti za úplatu.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   kinematografickým představením zpřístupnění audiovizuálního díla1) veřejnosti v kině nebo podobným způsobem,

b)   kinematografickým dílem audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy2),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - AUDIOVIZE
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - POVINNOSTI PŘI VÝROBĚ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A JEJICH ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
§ 3 - Titulky pro sluchově postižené
§ 4 - Klasifikace kinematografických děl
§ 5 - Povinnosti při klasifikaci kinematografických děl
§ 6 - Nabídková povinnost
§ 7 - Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl
HLAVA III - NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV
§ 8  
HLAVA IV - STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE A POSKYTOVÁNÍ PODPORY KINEMATOGRAFIE
Díl 1 - Státní fond kinematografie
Oddíl 1 - Postavení Státního fondu kinematografie
§ 9  
Oddíl 2 - Činnost Fondu
§ 10 - Úkoly a činnost Fondu
Oddíl 3 - Orgány Fondu
§ 11 - Orgány Fondu a povinnost mlčenlivosti
§ 12 - Ředitel Fondu
§ 13 - Rada
§ 14 - Složení a jednání Rady
§ 15 - Předpoklady členství v Radě
§ 16 - Zánik členství v Radě
§ 17 - Výbor
§ 18 - Složení a rozhodování Výboru
§ 19 - Předpoklady členství ve Výboru
§ 20 - Zánik členství ve Výboru
Oddíl 4 - Experti a expertní analýza
§ 21 - Jmenování expertů a předpoklady pro výkon funkce
§ 22 - Činnost experta a zánik funkce
§ 23 - Expertní analýza
Díl 2 - Zdroje a výdaje Fondu
§ 24 - Zdroje a výdaje Fondu
Díl 3 - Audiovizuální poplatky
§ 25 - Vymezení audiovizuálních poplatků
§ 26 - Poplatek z kinematografického představení
§ 27 - Poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
§ 28 - Poplatek z převzatého televizního vysílání
§ 29 - Společná ustanovení k audiovizuálním poplatkům
Díl 4 - Evidence v oblasti audiovize
§ 30 - Evidence v oblasti audiovize
Díl 5 - Poskytování podpory kinematografie
Oddíl 1 - Obecná ustanovení o podpoře kinematografie
§ 31 - Dotační okruhy a limity poskytovaných prostředků
§ 32 - Forma podpory kinematografie
Oddíl 2 - Žádost o podporu kinematografie
§ 33 - Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie
§ 34 - Žádost o podporu kinematografie
Oddíl 3 - Rozhodování o podpoře kinematografie
§ 35 - Rozhodování o podpoře kinematografie
§ 36 - Změna rozhodnutí o podpoře kinematografie
§ 37 - Postup a lhůty při posuzování žádosti o podporu kinematografie
§ 38 - Uveřejnění
§ 39 - Příjemce podpory kinematografie
§ 40 - Společná ustanovení o poskytnuté podpoře kinematografie
§ 41 - Společná ustanovení ke správním poplatkům
Díl 6 - Poskytování filmových pobídek
Oddíl 1 - Obecná ustanovení o filmových pobídkách
§ 42 - Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů
§ 43 - Účel, forma a výše filmových pobídek
Oddíl 2 - Rozhodování o filmové pobídce
§ 44 - Žádost o registraci pobídkového projektu
§ 45 - Posouzení žádosti o registraci pobídkového projektu a zápis pobídkového projektu do registračního seznamu
§ 46 - Žádost o evidenci pobídkového projektu
§ 47 - Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu
§ 48 - Žádost o filmovou pobídku
§ 49 - Posouzení žádosti o filmovou pobídku
§ 50 - Příjemce filmové pobídky
Oddíl 3  
§ 51 - Činnost Komise, její složení a rozhodování
§ 52 - Předpoklady členství v Komisi a zánik členství  v Komisi
Díl 7 - Koprodukční statut
§ 53 - Rozhodování o udělení koprodukčního statutu
Díl 8 - Dozor
§ 54  
Díl 9 - Správní delikty
§ 55  
§ 56 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Společná ustanovení
§ 57  
Díl 2 - Přechodná ustanovení
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
Díl 3 - Zrušovací ustanovení
§ 67  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
§ 68  
ČÁST TŘETÍ - Změna autorského zákona
§ 69  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
§ 70  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
§ 71  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
§ 72  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 73  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
§ 74  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
§ 75  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
§ 76  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
§ 77  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
§ 78  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
§ 79  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
§ 80  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 81  
Zavřít
MENU