481/2012 Sb.Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Částka: 183 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 2. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 146/2019 Sb. s účinností od 1. července 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

481

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2012
o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

 

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:

 

§ 1

 

        Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a další podmínky pro uvádění elektrozařízení na trh.

 

§ 2

 

        (1)  Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona elektro-zařízení. Pro účely tohoto nařízení se elektrozařízením rozumí zařízení, které vyžaduje k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí elektrickou energii nebo elektromagnetické pole, a zařízení k výrobě, přenosu a měření této energie a pole, které je určeno pro použití se střídavým napětím nepřesahujícím 1 000 V a stejnosměrným napětím nepřesahujícím 1 500 V.

 

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na elektrozařízení, která se člení do následujících kategorií

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Základní pojmy
§ 4 - Omezení používání některých nebezpečných látek
§ 5 - Výrobce
§ 6  
§ 7 - Zplnomocněný zástupce
§ 8 - Dovozce
§ 9 - Distributor
§ 10 - Společné ustanovení pro dovozce a distributora
§ 11 - Identifikace hospodářských subjektů
§ 12 - EU prohlášení o shodě
§ 13 - Předpoklad shody elektrozařízení
§ 14 - Pravidla a podmínky pro připojování označení CE
§ 15 - Přechodné období
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - Omezené látky a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech
Příloha č. 2 - Seznam použití olova, rtuti a šestimocného chromu, které lze používat za stanovených podmínek
Příloha č. 3 - Seznam použití některých nebezpečných látek ve zdravotnických prostředcích a monitorovacích a řídících přístrojích
Příloha č. 4 - Postupy posuzování shody
Příloha č. 5 - EU prohlášení o shodě
Zavřít
MENU