428/2012 Sb.Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

Částka: 155 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. prosince 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 125/2019 Sb. s účinností od 1. ledna 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

428

ZÁKON
ze dne 8. listopadu 2012
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

 

 

        Parlament

 

pamětliv trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly na území dnešní České republiky potlačovány,

odhodlán střežit a rozvíjet zděděné kulturní a duchovní bohatství,

veden snahou zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem v období let 1948 až 1989, vypořádat majetkové vztahy mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi jako předpoklad plné náboženské svobody a umožnit tak obnovením majetkové základny církví a náboženských společností svobodné a nezávislé postavení církví a náboženských společností, jejichž existenci a působení pokládá za nezbytný prvek demokratické společnosti,

se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem1) církvím a náboženským společnostem, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi podle jiného právního předpisu2) (dále jen „registrované církve a náboženské společnosti“), v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 (dále jen „rozhodné období“) a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
HLAVA II - VYDÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM
§ 3 - Oprávněné osoby
§ 4 - Povinné osoby
§ 5 - Skutečnosti vedoucí k majetkovým křivdám
§ 6 - Vydávání věcí Pozemkovým fondem České republiky a Lesy České republiky, s. p.
§ 7 - Vydávání věcí ostatními povinnými osobami
§ 8  
§ 9 - Postup při vydání zemědělské nemovitosti
§ 10 - Postup při vydání jiné věci než zemědělské nemovitosti
§ 11 - Společná ustanovení o vydávání věcí
§ 12 - Vypořádání práv a povinností váznoucích na věci
§ 13 - Omezení převodu věcí, které byly předmětem majetkové křivdy
§ 14 - Nové uspořádání pozemků a úhrada nákladů s tím spojených
HLAVA III - FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MEZI STÁTEM A CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI
§ 15 - Finanční náhrada
§ 16 - Smlouva o vypořádání
§ 17 - Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností
HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 18 - Závěrečná ustanovení
§ 19 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
§ 24  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 25  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 26  
Zavřít
MENU