421/2012 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Částka: 154 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 23. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 242/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 29. července 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 35/2015 Sb. s účinností od 20. února 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

421

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2012,
kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

 

        Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst.  4, § 102 odst.  3, § 105 odst.  1, § 237e odst.  1, § 260f odst.  1 a § 260m zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 187/2004 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb.:

 

§ 1

 

Způsob provádění osobní prohlídky
(K § 48 odst.  4 celního zákona)

 

        (1)  Osobní prohlídka se provádí v místnostech nebo vyhrazených prostorách, které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání oděvů a věcí osoby, u které se osobní prohlídka provádí, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní prohlídce, a které jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.

        (2)  Osobní prohlídku provádí celník stejného pohlaví za přítomnosti jím určené osoby stejného pohlaví, pokud o přítomnost této osoby, jejíž vztah je k osobě celníka a kontrolované osoby nestranný, kontrolovaná osoba požádá.

        (3)  Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlídkou pokrývky hlavy, obuvi, částí svrchního ošacení a dutiny ústní. Poté pokračuje celník prohlídkou dalších částí oděvu včetně prádla a dalších částí těla.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob provádění osobní prohlídky (K § 48 odst.  4 celního zákona)
§ 2 - Podmínky řízení o přidělení celně schváleného určení prováděného mimo celní prostor a výše nákladů za provedení tohoto řízení (K § 102 odst.  3 celního zákona)
§ 3 - Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely (K § 105 odst.  1 celního zákona)
§ 4 - Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit (K § 237e odst.  1 celního zákona)
§ 5 - Vzory (K § 260m celního zákona)
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Stanovení operací, při kterých může být celní a daňový dluh zajištěn soubornou jistotou (K § 260f odst.  1 celního zákona)
§ 13 - Zrušovací ustanovení
§ 14 - Účinnost
Příloha č. 1 - Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely
Příloha č. 2 - CELNÍ PROHLÁŠENÍ zboží dováženého pro potřebu orgánů a osob požívajících výsad a imunit
Příloha č. 3 - ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU (souborná jistota)
Příloha č. 4 - OSVĚDČENÍ O SOUBORNÉ JISTOTĚ V JINÝCH OPERACÍCH NEŽ REŽIM TRANZITU
Příloha č. 5 - ZÁRUČNÍ LISTINA JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU (jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu)
Příloha č. 6 - ZÁRUČNÍ DOKLAD JEDNOTLIVÉ JISTOTY pro jiné operace než režim tranzitu
Příloha č. 7 - JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU ZÁRUČNÍ LISTINA (jednotlivá jistota s použitím záruční listiny)
Zavřít
MENU