405/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.

Částka: 148 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. února 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

405

ZÁKON
ze dne 25. října 2012,
kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,
ve znění zákona č. 209/2011 Sb.

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o vyvlastnění

 

Čl. I

 

        Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; bylo-li vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, jichž se vyvlastnění týká, převedeno k zajištění splnění závazku4), je vyvlastňovaným také povinný ze zajišťovacího převodu práva, který k zajištění svého závazku vlastnické právo převedl na oprávněného“.

 

        2.  § 5 zní:

㤠5

 

        (1)  Vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem. Lhůta k uzavření smlouvy s vyvlastňovaným počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy3) vyvlastňovanému.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vyvlastnění
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU