401/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 147 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 205/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

401

ZÁKON
ze dne 5. září 2012,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 

Čl. I

 

        Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

 

„d)   zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rodině
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodná ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. XVII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XVIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Čl. XIX  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. XX  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XXI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Úřadu práce České republiky
Čl. XXII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXIII  
Zavřít
MENU