390/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 144 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. října 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

390

ZÁKON
ze dne 6. září 2012,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna trestního zákoníku

 

Čl. I

 

        Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 55 se na konci odstavce  2 doplňuje věta „Za trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 nebo 2 lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit jiným trestem.“.

 

        2.  Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně nadpisu zní:

㤠57a

 

Přeměna trestu odnětí svobody
v trest domácího vězení

 

        Soud může po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Při přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení se každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za jeden den trestu domácího vězení; nejvyšší výměrou trestu domácího vězení stanovenou v § 60 odst. 1 soud není vázán.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU