383/2012 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Částka: 142 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. listopadu 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 257/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

383

ZÁKON
ze dne 24. října 2012
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a v souladu s Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu3) (dále jen „Úmluva“) upravuje

 

a)   práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „povolenka“),

b)   postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách,

c)   postup při vydávání a přidělování povolenek a podmínky obchodování s nimi,

d)   podmínky hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí skleníkových plynů,

e)   použití jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností v systému obchodování s povolenkami (dále jen „systém obchodování“),

f)    působnost orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,

g)   sankce za porušení uložených povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na jeho základě.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - POVOLENÍ K EMISÍM SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
§ 3 - Povolení a náležitosti žádosti o povolení
§ 4 - Změna a zánik povolení
ČÁST TŘETÍ - OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI
§ 5 - Národní správce rejstříku obchodování s povolenkami
§ 6 - Podmínky účasti na systému obchodování
§ 7 - Dražba povolenek a využití výnosů z dražby
§ 8 - Vydávání povolenek a podmínky obchodování s povolenkami
§ 9 - Vyřazení povolenek
§ 10 - Přidělování bezplatných povolenek
§ 11 - Přidělování bezplatných povolenek novým účastníkům na trhu a provozovatelům s podstatnou změnou v provozu zařízení
§ 12 - Přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací výroby elektřiny
§ 13 - Povolenky provozovatelů letadla
§ 14 - Přidělování povolenek v případě sloučení nebo rozdělení zařízení nebo provozovatele letadla
ČÁST ČTVRTÁ - ZJIŠŤOVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ VYKÁZANÉHO MNOŽSTVÍ EMISÍ, PŘEVOD A POUŽITÍ JEDNOTEK SNÍŽENÍ EMISÍ A JEDNOTEK OVĚŘENÉHO SNÍŽENÍ EMISÍ Z PROJEKTOVÝCH ČINNOSTÍ A HOSPODAŘENÍ S POVOLENKAMI A JEDNOTKAMI PŘIDĚLENÉHO MNOŽSTVÍ
§ 15 - Zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí
§ 16 - Použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností
§ 17 - Hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
ČÁST ŠESTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 26 - Orgány vykonávající státní správu
§ 27 - Dohled České národní banky
§ 28 - Poskytování údajů
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 29 - Přechodná ustanovení
§ 30 - Zrušovací ustanovení
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 31 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam činností
Příloha č. 2 - Základní údaje o zařízení pro účel přidělení bezplatných povolenek pro nové účastníky na trhu a pro zařízení s rozsáhlým rozšířením nebo snížením kapacity
Příloha č. 3 - Obsahové náležitosti zprávy o investicích
Příloha č. 4 - Údaje o zařízení a o provozovateli letadla
Zavřít
MENU