344/2012 Sb.Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. října 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 10. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 37/2023 Sb. s účinností od 1. března 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

344

VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2012
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

 

 

        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 98a odst.  1 písm.  e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., k provedení § 7373a73b a 73c energetického zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarijních plánů a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu (dále jen „bezpečnostní standard“), minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu a opatření a postupy vykonávané při přijímání a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Předcházení stavu nouze
§ 4 - Stav nouze
§ 5 - Odběrové stupně
§ 6 - Vyhlašování odběrových stupňů
§ 7 - Povolená denní spotřeba
§ 8 - Oznámení o zařazení zákazníků do skupin
§ 9 - Havarijní plány
§ 10 - Podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze
§ 11 - Způsob zajištění bezpečnostního standardu
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Přechodná ustanovení
§ 14 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsahové náležitosti havarijních plánů
Příloha č. 2 - Obsahové náležitosti podkladů pro zpracování analýzy rizik
Příloha č. 3 - Stanovení bezpečného standardu dodávky plynu
Příloha č. 4 - Vzor vstupních údajů pro výpočet bezpečného standardu uveřejňovaných operátorem trhu
Zavřít
MENU