330/2012 Sb.Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Částka: 121 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. října 2012 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 8. října 2012 Nabývá účinnosti: 15. října 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 68/2020 Sb. s účinností od 27. března 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

330

VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 2012
o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni
znečištění a při smogových situacích

 

        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 6 a § 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,

b)   rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění,

c)   rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace a

d)   obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění.

 

§ 1a

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Celostátním cílem snížení expozice částicemi PM2,5 se rozumí procento snížení průměrné expozice obyvatelstva pro období referenčního roku za účelem omezení škodlivých účinků na lidské zdraví, jehož má být dosaženo pokud možno ve lhůtě stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

 

        (2)  Ukazatelem průměrné expozice se rozumí průměrná úroveň expozice obyvatelstva částicemi PM2,5 vyplývající z posuzování úrovně znečištění částicemi PM2,5 v městských pozaďových lokalitách umístěných podle části A bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce v městských aglomeracích s počtem obyvatel vyšším než 100 000.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob posuzování úrovně znečištění
§ 3 - Podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění
§ 4 - Rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění
§ 5 - Rozsah informací poskytovaných veřejnosti při vzniku smogových situací
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění
Příloha č. 2 - Minimální počty měřicích lokalit pro stacionární měření
Příloha č. 3 - Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro stacionární měření
Příloha č. 4 - Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění
Příloha č. 5 - Prekurzory troposférického ozonu
Příloha č. 6 - Referenční metody sledování kvality ovzduší
Zavřít
MENU