306/2012 Sb.Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb

Částka: 109 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. září 2012 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 12. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. října 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 334/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

306

 

VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2012
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích
na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb

 

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 16 odst. 2 písm. b), § 17 odst. 1 a odst. 5, § 18 odst. 1, § 20 písm. a), § 45 odst. 3, § 62 odst. 1, § 62 odst. 4 písm. a) a b), § 70 odst. 1 a § 72 odst. 1 písm. a) zákona:

 

§ 1

 

Způsob a rozsah hlášení infekčních onemocnění s výjimkou infekcí spojených se zdravotní péčí
(K § 62 odst. 1 zákona)

 

        (1)  Případy infekčních onemocnění jsou klasifikovány pro potřebu hlášení na

 

a)   možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob a rozsah hlášení infekčních onemocnění s výjimkou nemocničních nákaz (K § 62 odst.  1 zákona)
§ 2 - Způsob hlášení nemocničních nákaz [K § 16 odst.  2 písm.  b) zákona]
§ 3 - Seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a nemocí, jejichž léčení je povinné (K § 45 odst.  3 a § 70 odst.  1 zákona)
§ 4 - Lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné [K § 20 písm.  a) zákona]
§ 5 - Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu a náležitosti žádanky [K § 62 odst.  4 písm.  a) a b) zákona]
§ 6 - Požadavky na umístění a přístrojové a materiálové vybavení laboratoře provádějící laboratorní vyšetření na virus lidského imunodeficitu [K § 72 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 7 - Příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče (K § 17 odst.  1 zákona)
§ 8 - Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce (K § 17 odst.  1 a 5 zákona)
§ 9 - Manipulace s prádlem (K § 18 odst.  1 zákona)
§ 10 - Hygienické požadavky na úklid (K § 17 odst.  1 zákona)
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Přechodné ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam infekčních onemocnění, která se hlásí orgánu ochrany veřejného zdraví až při hromadném výskytu
Příloha č. 2 - Seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů, a nemocí, jejichž léčení je povinné
Příloha č. 3 - Hygienické požadavky na příjem a ošetřování pacientů do zdravotnického zařízení a ústavu sociální péče
Příloha č. 4 - Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, metody dezinfekce, způsoby a postupy při jejich vykonávání včetně jejich kontroly
Příloha č. 5 - Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Zavřít
MENU