275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Částka: 095 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2012 Nabývá účinnosti: 1. října 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 38/2019 Sb. s účinností od 2. března 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

275

 

ZÁKON

ze dne 18. července 2012

o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

(zákon o volbě prezidenta republiky)

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky (dále jen „volba prezidenta“), podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum.

 

§ 2

 

Doba a místo hlasování

 

        (1)  Hlasování při volbě prezidenta na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního předpisu1) (dále jen „volební okrsek“).

 

        (2)  Hlasování při volbě prezidenta mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního předpisu2) (dále jen „zvláštní volební okrsek“).

 

        (3)  Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den volby prezidenta začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den volby prezidenta začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Doba a místo hlasování
§ 3 - Vyhlášení volby prezidenta a volební obvod
§ 4 - Právo volit
§ 5 - Překážka v právu být volen
HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY
§ 6 - Soustava volebních orgánů
§ 7 - Státní volební komise
§ 8 - Ministerstvo vnitra
§ 9 - Ministerstvo zahraničních věcí
§ 10 - Český statistický úřad
§ 11 - Krajský úřad
§ 12 - Pověřený obecní úřad
§ 13 - Obecní úřad
§ 14 - Starosta
§ 15 - Tajemník pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu
§ 16 - Zastupitelský úřad
§ 17 - Okrsková volební komise
§ 18 - Členství v okrskové volební komisi
§ 19 - Zapisovatel okrskové volební komise
§ 20 - Zvláštní okrsková volební komise
HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINA
§ 21 - Podání kandidátní listiny
§ 22 - Zmocněnec
§ 23 - Volební výbor
§ 24 - Volební účet
§ 25 - Náležitosti kandidátní listiny
§ 26 - Projednání a registrace kandidátních listin
§ 27 - Zánik kandidatury
§ 28 - Hlasovací lístek
HLAVA IV - HLASOVÁNÍ
§ 29 - Seznamy voličů
§ 30 - Stálý seznam
§ 31 - Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem
§ 32 - Zvláštní seznam
§ 33 - Voličský průkaz
§ 34 - Informování voličů
§ 35 - Volební kampaň
§ 36 - Financování volební kampaně
§ 37 - Výdaje na volební kampaň
§ 38 - Zveřejnění údajů o financování volební kampaně
§ 39 - Volební místnost
§ 40 - Zahájení hlasování
§ 41 - Zásady hlasování
§ 42 - Způsob hlasování ve volební místnosti
§ 43 - Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
§ 44 - Přerušení hlasování
§ 45 - Kontrola hlasování a sčítání hlasů
§ 46 - Informace o průběhu hlasování
§ 47 - Ukončení hlasování
HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKU VOLBY PREZIDENTA
§ 48 - Přítomnost při sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 49 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí
§ 50 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 51 - Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku
§ 52 - Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
§ 53 - Zjišťování výsledku volby prezidenta
§ 54 - Zvolení kandidáta
§ 55 - Vyhlášení výsledku volby prezidenta po prvním kole volby prezidenta
§ 56 - Druhé kolo volby prezidenta
§ 57 - Vyhlášení a předání celkového výsledku volby prezidenta
§ 58 - Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
§ 59 - Nová volba prezidenta, opakovaná volba prezidenta nebo opakování části volby prezidenta
§ 60 - Nároky členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí
§ 61 - Nároky kandidátů
HLAVA VI - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 62 - Přestupky
§ 63 - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 64 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA VII - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 65 - Ochrana ve věci registrace kandidátní listiny
§ 66 - Ochrana ve věci volby prezidenta
§ 67 - Řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně
§ 68 - Příslušnost soudu
HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ
§ 69 - Zmocňovací ustanovení
§ 70 - Výdaje volebních orgánů
§ 71 - Společné konání voleb
§ 72 - Vztah ke správnímu řádu
§ 73 - Lhůty
§ 74  
HLAVA IX - USTANOVENÍ PŘECHODNÉ
§ 75  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
§ 76  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 77  
§ 78 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu
§ 79  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
§ 80  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
§ 81  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
§ 82  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 83  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o jednacím řádu Senátu
§ 84  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
§ 85  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 86  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí
§ 87  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna soudního řádu správního
§ 88  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 89  
Zavřít
MENU