259/2012 Sb.Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. července 2012 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 20. července 2012 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 200/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

259

VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2012
o podrobnostech výkonu spisové služby

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst.  2, § 15 odst.  1, § 19 písm.  g), § 64 odst.  2, § 66 odst.  6, § 69a odst.  4 a § 70 odst.  1 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti výkonu spisové služby veřejnoprávními původci.

 

Příjem dokumentů


§ 2

 

        (1)  Veřejnoprávní původce přijímá doručené dokumenty v podatelně. V případě doručeného dokumentu předaného veřejnoprávnímu původci mimo podatelnu a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně, který se považuje za dokument doručený, veřejnoprávní původce zajistí jeho bezodkladné předání podatelně nebo provedení úkonů stanovených touto vyhláškou v souvislosti s příjmem, označením a evidencí dokumentů příslušnou organizační součástí veřejnoprávního původce.

 

        (2)  Veřejnoprávní původce vybaví podatelnu zařízením umožňujícím příjem datových zpráv1) doručovaných na elektronické adresy podatelny zveřejněné podle odstavce  3 písm.  c), doručovaných na přenosných technických nosičích dat zveřejněných podle odstavce  3 písm.  g), doručovaných prostřednictvím datové schránky podle odstavce  3 písm.  d), má-li ji veřejnoprávní původce zřízenu a zpřístupněnu, a doručovaných jinými prostředky elektronické komunikace2), pokud je veřejnoprávní původce připouští. Pokud veřejnoprávní původce vykonává spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, je zařízení umožňující příjem datových zpráv součástí elektronického systému spisové služby nebo na něj má automatizovanou vazbu; to neplatí pro veřejnoprávního původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Příjem dokumentů
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Označování dokumentů
§ 8 - Evidence dokumentů
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Číslo jednací a evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů
§ 12 - Tvorba spisu
§ 13 - Rozdělování a oběh dokumentů
§ 14 - Vyřizování dokumentů a spisů
§ 15 - Podrobnosti zpracování a struktura spisového a skartačního plánu
§ 16 - Vyhotovování dokumentů
§ 17 - Podepisování dokumentů a užívání úředních razítek
§ 18 - Odesílání dokumentů
§ 19 - Ukládání dokumentů
§ 20 - Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení
§ 21  
§ 22 - Spisová rozluka
§ 23 - Výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě
§ 24 - Údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu dokumentu
§ 25 - Jmenný rejstřík
§ 26 - Vedení spisové služby v mimořádných situacích
§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost
Zavřít
MENU