255/2012 Sb.Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

255

ZÁKON
ze dne 14. června 2012
o kontrole (kontrolní řád)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

KONTROLNÍ ŘÁD

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Působnost zákona

 

        (1)  Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“).

 

        (2)  Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále při kontrole činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva.

 

§ 2

 

Kontrola

 

        Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.

 

HLAVA II

ÚKONY PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONTROLE

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - KONTROLNÍ ŘÁD
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Působnost zákona
§ 2 - Kontrola
HLAVA II - ÚKONY PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONTROLE
§ 3 - Úkony předcházející kontrole
HLAVA III - PRŮBĚH KONTROLY
§ 4 - Pověření ke kontrole
§ 5 - Zahájení kontroly
§ 6 - Přizvané osoby
§ 7 - Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor
§ 8 - Další práva kontrolujícího
§ 9 - Povinnosti kontrolujícího
§ 10 - Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby
§ 11 - Odebrané vzorky
§ 12 - Protokol o kontrole
§ 13 - Námitky
§ 14 - Vyřizování námitek
§ 15 - Přestupky
§ 16 - Správní delikty
§ 17 - Společná ustanovení
§ 18 - Ukončení kontroly
§ 19 - Kontrola výkonu státní správy
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 20 - Povinnost mlčenlivosti
§ 21 - Oprava nesprávností a došetření věci
§ 22 - Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu
§ 23 - Náklady kontroly
§ 24 - Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem
§ 25 - Spolupráce kontrolních orgánů
§ 26 - Zveřejňování informací o kontrolách
§ 27 - Plánování kontrol
§ 28 - Vztah ke správnímu řádu
HLAVA V - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 29 - Přechodná ustanovení
§ 30 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
§ 32  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
§ 33  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
§ 34  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
§ 35  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 392/2005 Sb.
§ 36  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
§ 37  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 230/2006 Sb.
§ 38  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
§ 39  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 40  
Zavřít
MENU