202/2012 Sb.Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. června 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

202

ZÁKON
ze dne 2. května 2012
o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

MEDIACE

 

HLAVA I

VÝKON MEDIACE

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory (dále jen „mediátor“).

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   mediací postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen „strana konfliktu“) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody,

b)   rodinnou mediací mediace, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů,

c)   mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů (dále jen „seznam“),

d)   členským státem členský stát Evropské unie, jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor a Švýcarská konfederace,

e)   smlouvou o provedení mediace písemná smlouva mezi stranami konfliktu a nejméně jedním mediátorem o provedení mediace,

f)    mediační dohodou písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - MEDIACE
HLAVA I - VÝKON MEDIACE
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Základní ustanovení
§ 4 - Zahájení mediace
§ 5 - Odmítnutí mediace
§ 6 - Ukončení mediace
§ 7 - Mediační dohoda
§ 8 - Výkon činnosti mediátora
§ 9 - Povinnost mlčenlivosti mediátora
§ 10 - Odměna a náhrada nákladů mediátora
§ 11 - Označení mediátora
§ 12 - Doručování
HLAVA II - ORGANIZACE MEDIACE
§ 13 - Dohled nad činností mediátora
§ 14 - Oprávnění vykonávat činnost mediátora
§ 15 - Seznam
§ 16 - Podmínky zápisu
§ 17 - Žádost o zápis
§ 18 - Změny zapsaných údajů
§ 19 - Hostující mediátor
§ 20  
§ 21 - Pozastavení oprávnění
§ 22 - Zánik oprávnění
§ 23 - Zkouška mediátora
§ 24 - Působnost ministerstva
HLAVA III - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 25 - Přestupky
§ 26 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 27 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA IV - VZTAH K PRÁVU EVROPSKÉ UNIE
§ 28  
§ 29  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 30  
§ 31 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského zákoníku
§ 32  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna obchodního zákoníku
§ 33  
ČÁST PÁTÁ - Změna notářského řádu
§ 34  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o advokacii
§ 35  
ČÁST SEDMÁ - Změna živnostenského zákona
§ 36  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
§ 37  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 38  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 39  
Zavřít
MENU