201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. června 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 149/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

201

 

ZÁKON
ze dne 2. května 2012

o ochraně ovzduší

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        (1)  Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.

 

        (2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje,

 

a)   přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,

b)   způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení,

c)   nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší,

d)   práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší,

e)   práva a povinnosti osob uvádějících motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely a osob, které dodávají na daňové území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie (dále jen „dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty“) a působnost orgánů veřejné správy při zajištění plnění těchto práv a povinností..

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
§ 3 - Přípustná úroveň znečištění
§ 4 - Přípustná úroveň znečišťování
§ 5 - Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění
§ 6 - Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování
§ 7 - Informační systém kvality ovzduší
ČÁST TŘETÍ - NÁSTROJE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
§ 8 - Národní program snižování emisí České republiky
§ 9 - Programy zlepšování kvality ovzduší
§ 10 - Smogová situace
§ 11 - Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší
§ 12  
§ 13 - Změna a zánik povolení provozu
§ 14 - Nízkoemisní zóny
§ 15 - Poplatek za znečišťování
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI OSOB A KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI BIOPALIV
§ 16 - Povinnosti osob
§ 17 - Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
§ 18 - Povinnosti osob nakládajících s vybranými barvami, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel
§ 19 - Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
§ 20 - Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
§ 21 - Kritéria udržitelnosti biopaliv
ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 22 - Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje
§ 23 - Přestupky
§ 24 - Společná ustanovení k přestupkům
§ 25 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 26 - Společná ustanovení ke správním deliktům právnických a podnikajících fyzických osob
ČÁST ŠESTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY
§ 27 - Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší
§ 28 - Postup kontrolních orgánů
§ 29  
§ 30 - Zpřístupňování informací
§ 31 - Poskytování údajů
§ 32 - Autorizace
§ 33  
§ 34 - Povinnosti autorizovaných osob
§ 35 - Pověřené osoby
§ 36  
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÉ REŽIMY PRO SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE
§ 37 - Přechodný národní plán
§ 38 - Spalovací stacionární zdroje s omezenou životností
§ 39 - Spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 40 - Společná ustanovení
§ 41 - Přechodná ustanovení
§ 42  
§ 43 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 44  
Příloha č. 1 - Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok
Příloha č. 2 - Vyjmenované stacionární zdroje
Příloha č. 3 - Seznam zón a aglomerací
Příloha č. 4 - Výčet typů stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové měření emisí znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny specifické emisní limity, a stacionárních zdrojů, které provádějí kontinuální měření emisí, a rozsah měřených znečišťujících látek a provozních parametrů
Příloha č. 5 - Obsah programu zlepšování kvality ovzduší
Příloha č. 6 - Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení
Příloha č. 7 - Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Příloha č. 9 - Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění, pro účely uvádění výrobků na trh
Příloha č. 11 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění
Zavřít
MENU