167/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 060 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. května 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 134/2016 Sb. s účinností od 1. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

167

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

 

Čl. I

 

        Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 písmeno a) zní:

 

„a)   výběr a evidenci archiválií,“.

 

        2.  V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

 

„b)   péčí o archiválie jejich výběr, evidence, ochrana, archivní zpracování, uložení a zpřístupnění,“.

 

Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena c) až t).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. XVIII  
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o obalech
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zbraních
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna správního řádu
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ověřování
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. XL  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
Čl. XLI  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o základních registrech
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna daňového řádu
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. L  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. LI  
Zavřít
MENU