165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. května 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 176/2022 Sb. s účinností od 27. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

165


ZÁKON
ze dne 31. ledna 2012
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelný zdroj“), druhotných energetických zdrojů (dále jen „druhotný zdroj“) a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií a zajištění přiměřenosti této podpory, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,

b)   pravidla pro rozvoj a regulaci podporovaných zdrojů energie,

c)   podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

d)   podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,

e)   financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN
§ 3  
HLAVA III - PODPORA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA
§ 4 - Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů
§ 5 - Podpora elektřiny z druhotných zdrojů
§ 6 - Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
§ 7 - Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
§ 8 - Formy podpory elektřiny
§ 9 - Zelený bonus na elektřinu
§ 10 - Výkupní ceny
§ 11 - Podmínky podpory elektřiny, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
§ 12 - Výše výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu
§ 13 - Vyúčtování podpory elektřiny
HLAVA IV - ODVOD Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
§ 14 - Předmět odvodu z elektřiny ze slunečního záření
§ 15 - Subjekty odvodu
§ 16 - Základ odvodu
§ 17 - Osvobození od odvodu
§ 18 - Sazba odvodu
§ 19 - Odvodové období
§ 20 - Způsob výběru odvodu
§ 21 - Správa odvodu
§ 22 - Rozpočtové určení odvodu
HLAVA V - PODPORA TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
§ 23 - Podpora tepla a formy podpory tepla
§ 24 - Provozní podpora tepla
§ 25 - Investiční podpora tepla
§ 26 - Zelený bonus na teplo a jeho výše
§ 27 - Práva a povinnosti subjektů na trhu s teplem a s provozní podporou tepla
HLAVA VI - FINANCOVÁNÍ PODPORY ELEKTŘINY A TEPLA
§ 28 - Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla
§ 29 - Poskytnutí dotace
HLAVA VII - PODPORA BIOMETANU
§ 30 - Podpora biometanu
§ 31 - Práva a povinnosti subjektů na trhu s biometanem
§ 32 - Forma podpory biometanu
§ 33 - Zelený bonus na biometan
§ 34 - Podmínky podpory biometanu
§ 35 - Výše zelených bonusů na biometan
§ 36 - Financování podpory biometanu
HLAVA VIII - PODPORA DECENTRÁLNÍ VÝROBY ELEKTŘINY
§ 37 - Podpora decentrální výroby elektřiny
§ 38 - Práva a povinnosti subjektů na trhu decentrální výroby elektřiny
§ 39 - Forma podpory decentrální výroby elektřiny
§ 40 - Bonus na decentrální výrobu elektřiny
§ 41 - Podmínky podpory decentrální výroby elektřiny
§ 42 - Výše bonusů na decentrální výrobu elektřiny
§ 43 - Financování podpory na decentrální výrobu elektřiny
HLAVA IX - PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ
§ 44 - Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů
§ 45 - Vydávání, evidence a uznávání záruk původu
§ 46 - Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů
§ 47 - Vydávání a evidence osvědčení o původu
HLAVA X - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 48 - Kontrola
§ 49 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 50 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 51 - Neoprávněné čerpání podpory
§ 52 - Rozhodování sporů
§ 53 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
§ 54 - Přechodná ustanovení
§ 55 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hospodaření energií
§ 56  
ČÁST TŘETÍ - Změna energetického zákona
§ 57  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o odpadech
§ 58  
§ 59 - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 402/2010 Sb.
§ 60  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 281/2009 Sb.
§ 61  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 62  
Zavřít
MENU