82/2012 Sb.Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Částka: 030 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. března 2012 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 6. března 2012 Nabývá účinnosti: 31. března 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 330/2022 Sb. s účinností od 15. listopadu 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

82

VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2012
o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

 

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst.  2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 297/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst.  4 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   způsob a rozsah provádění technické silniční kontroly a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku a kontrol umístění, upevnění nebo zajištění nákladu,

b)   způsob stanovení nákladů na provedení technických silničních kontrol,

c)    náležitosti dokladu o provedené technické silniční kontrole a způsob a formu předávání údajů v něm obsažených,

d)   technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku,

e)   vymezení nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob provádění technické silniční kontroly
§ 3 - Způsob stanovení nákladů na provedení technické silniční kontroly
§ 4 - Doklad o výsledku technické silniční kontroly
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM KONTROLNÍCH ÚKONŮ
Příloha č. 2 - Doklad o výsledku technické a silniční kontroly
Zavřít
MENU