73/2012 Sb.Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. března 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. února 2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 60/2023 Sb. s účinností od 23. března 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

73

 

ZÁKON

ze dne 7. února 2012

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), 2) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen „regulovaná látka“), a fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (dále jen „fluorovaný skleníkový plyn“).

 

        (2)  Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek
§ 4 - Podmínky provozu zařízení obsahujícího regulované látky
§ 5 - Označování výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky
§ 6 - Poplatek za regulované látky
§ 7 - Označování výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny
§ 8 - Hodnotící subjekt
§ 9 - Atestační subjekt
§ 10 - Certifikace
§ 11 - Podávání zpráv
§ 12 - Uznání odborné kvalifikace
§ 13 - Seznam certifikovaných osob
§ 14 - Opatření k nápravě
§ 15 - Přestupky
§ 16 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 21 - Výkon státní správy
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Odebírání vzorků a zajištění věci
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28 - Účinnost
Příloha - Údaje z výpisu celní evidence poskytované ministerstvu celním úřadem
Zavřít
MENU