18/2012 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. ledna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 242/2016 Sb. s účinností od 29. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

18

ZÁKON
ze dne 20. prosince 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o České obchodní inspekci

 

Čl. I

 

        V § 12 odst.  5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě

 

Čl. II

 

        Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o metrologii
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o cenách
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o komoditních burzách
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna celního zákona
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o krmivech
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o lihu
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna autorského zákona
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o obalech
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. XXXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. XLVIII  
Zavřít
MENU