466/2011 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony

Částka: 160 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

466

ZÁKON
ze dne 6. prosince 2011,
kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb.,
o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Zrušení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních

§ 1

 

        Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, se zrušuje.

 

§ 2

 

        Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která nebyla pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o péči o zdraví lidu

§ 3

 

        V § 12a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec  11 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.

 

 

ČÁST TŘETÍ

(Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

§ 4)

 

zrušena zákonem č. 340/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 5

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Zrušení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 3  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 4  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 5  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
§ 6  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
§ 7  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 8  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 9  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
§ 10  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákoníku práce
§ 11  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 296/2007 Sb.
§ 12  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 362/2007 Sb.
§ 13  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 126/2008 Sb.
§ 14  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 306/2008 Sb.
§ 15  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 227/2009 Sb.
§ 16  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 281/2009 Sb.
§ 17  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Zavřít
MENU