457/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

Částka: 157 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 234/2014 Sb. s účinností od 6. listopadu 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

457
ZÁKON
ze dne 8. prosince 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o Finanční správě České republiky

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o loteriích

 

Čl. I

 

        Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 28 odst.  1 se věta druhá zrušuje.

 

        2.  V § 29 se věta druhá zrušuje.

 

        3.  V § 46 odst.  1 písm.  c) se věty druhá a třetí zrušují.

 

        4.  V § 46b odst.  4 se písmeno b) zrušuje.

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

        5.  V § 46b odst.  4 písm.  b) se slova „finančního ředitelství“ nahrazují slovy „orgánu Finanční správy České republiky“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o loteriích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cenách
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna celního zákona
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o krajích
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna služebního zákona
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXIX  
Zavřít
MENU